Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu xây dựng

Được đăng lên bởi ngochihuy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Ninh B×nh, ngµy th¸ng n¨m 2013
NhiÖm vô kho s¸t, lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt
C«ng tr×nh: X©y dùng r·nh tho¸t níc mÆt ®êng
®o¹n Km6+990-Km7+311.42 vµ ®o¹n Km7+798.54-Km8+207.29
§T 480E, tØnh Ninh B×nh.
§Þa ®iÓm x©y dùng: HuyÖn Yªn M« TØnh Ninh B×nh
Bíc lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt
I. Nh÷ng c¨n cø:
C¨n cø LuËt X©y dùng sè: 16/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; LuËt söa ®æi,
sung mét ®iÒu cña c¸c luËt liªn quan ®Õn ®Çu t x©y dùng b¶n sè 38/2009/QH12
ngµy 19/6/2009;
C¨nNghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 cña ChÝnh phñqu¶n
¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè 83/2009/N§-CP ngµy 15/10/2009 cña ChÝnh phñ
vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009;
C¨n NghÞ ®Þnh 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh phñ qu¶n
chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 103/2012/-CP ngµy 04/12/2012 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh møc
l¬ng tèi thiÓu vïng;
C¨n Th«ng t 12/2008/TT-BXD ngµy 07/5/2008 cña X©y dùng viÖc híng
dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 957/Q§-BXD ngµy 29/9/2009 cña X©y dùng viÖc c«ng
bè ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
II. Tªn c«ng tr×nh vµ chñ ®Çu t:
1- Tªn c«ng tr×nh:
y dùng r·nh tho¸t níc mÆt ®êng ®o¹n Km6+990-Km7+311.42 ®o¹n
Km7+798.54-Km8+207.29, §T 480E, tØnh Ninh b×nh.
2- Chñ ®Çu t: Së giao th«ng vËn t¶i Ninh B×nh
3- Qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n: Ban Qu¶n lý dù ¸n 3 söa ch÷a ®Þnh kú ®êng bé.
III. Ph¹m vi nghiªn cøu vµ quy tr×nh, quy ph¹m ¸p dông:
1. Ph¹m vi nghiªn cøu:
Kh¶o s¸t, lËp o c¸o kinh tÕ kü thuËt c«ng tr×nh: X©y dùng r·nh tht níc mÆt
®êng ®o¹n Km6+990-Km7+311.42 ®o¹n Km7+798.54-Km8+207.29 §T 480E,
tØnh Ninh b×nh.
2. §Þa ®iÓm x©y dùng: HuyÖn M« – TØnh Ninh B×nh.
3. HÖ thèng quy tr×nh, quy ph¹m ¸p dông:
a. Kh¶o s¸t:
- Quy tr×nh ®o vÏ b¶n ®å 96 TCN 43-90 cña Côc ®o ®¹c b¶n ®å Nhµ níc.
1
Tài liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu xây dựng - Người đăng: ngochihuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu xây dựng 9 10 121