Ktl-icon-tai-lieu

Tài sản cố định mới tặng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 05/QTDA

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG
Đơn vị: đồng
Giá đơn vị Tổng nguyên giá Ngày đưa Nguồn Đơn vị
Tên và Đơn
Số
TSCĐ vốn đầu
STT ký hiệu vị
tiếp nhận
lượng Thực Quy
vào sử
tư
tài sản tính
sử dụng
Thực tế Quy đổi
dụng
tế
đổi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tổng số
1
2
3

..............., ngày... tháng... năm....
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...
Mẫu số: 05/QTDA
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG
Đơn vị: đồng
STT
Tên và
ký hiệu
tài sản
Đơn
vị
tính
Số
lượng
Giá đơn vị Tổng nguyên giá
Ngày đưa
TSCĐ
vào sử
dụng
Nguồn
vốn đầu
Đơn vị
tiếp nhận
sử dụng
Thực
tế
Quy
đổi
Thực tế Quy đổi
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tổng số
1
2
3
..............., ngày... tháng... năm....
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ đầu tư
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Tài sản cố định mới tặng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài sản cố định mới tặng 9 10 83