Ktl-icon-tai-lieu

Tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanh

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục V-5
TÊN HỘ KINH DOANH

_______
Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................
...................................................................................................................................................
....
Giấy
chứng
nhận
đăng
ký
kinh
doanh
số:..................................Cấp
ngày:......../........../..............
Địa
điểm
kinh
doanh: ..................................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................
Email: .................................................. Website: .........................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:
Thời giam tạm ngừng:...................................................................................................................
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:
Ngày ...........tháng ........... năm ...........
Thời điểm kết thúc:
Ngày ...........tháng ........... năm ...........
Lý do tạm ngừng:..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội
dung thông báo này.
........, ngày....... tháng........năm.........
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, và ghi rõ họ tên)

1

...
Ph lc V-5
TÊN HỘ KINH DOANH
_______
Số:........
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................
...................................................................................................................................................
....
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số:..................................Cấp
ngày:......../........../..............
Địa điểm kinh
doanh: ..................................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................
Email: .................................................. Website: .........................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:
Thời giam tạm ngừng:...................................................................................................................
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ...........tháng ........... năm ...........
Thời điểm kết thúc: Ngày ...........tháng ........... năm ...........
Lý do tạm ngừng:..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội
dung thông báo này.
........, ngày....... tháng........năm.........
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, và ghi rõ họ tên)
1
Tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanh - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanh 9 10 543