Ktl-icon-tai-lieu

Tạo động lực cho người lao động ở công ty KInh Đô

Được đăng lên bởi Thảo ßii
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 3532 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾ T TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ
BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC........................................................1
1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty.......................................1
1.1.1. Tổng quan về công ty..................................................................................1
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty..........................................2
1.1.3. Sứ mệnh hoạt động của công ty hiện nay...................................................4
1.2. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty.......................................5
1.2.1. Đặc điểm sản phẩm và thị trường...............................................................5
1.2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty.........................................................................7
1.2.3. Nguồn nhân lực...........................................................................................9
1.2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị.................................................................14
1.2.5. Các quy trình hoạt động và quy trình công nghệ.....................................16
1.2.6. Vốn............................................................................................................19
1.2.7. Một số hoạt động quản trị.........................................................................20
1.3. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn
2004 – 2009......................................................................................................23
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ,
NHÂN VIÊN TẠI CTCP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC. 27
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho cán bộ, nhân viên tại
CTCP chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc.............................................27
2.2. Thực trạng công tác tạo động lực cho cán bộ, nhân viên tại công ty Kinh
Đô miền Bắc....................................................................................................33
2.2.1. Tạo động lực thông qua các công cụ tài chính.........................................33
2.2.2. Tạo động lực thông qua công cụ phi tài chính.........................................50
2.3. Đánh giá công tác tạo động lực cho cán bộ, nhân viên trong công ty.........63
2.3.1. Ưu điểm..........
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾ T TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ
BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC........................................................1
1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty.......................................1
1.1.1. Tổng quan về công ty..................................................................................1
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty..........................................2
1.1.3. Sứ mệnh hoạt động của công ty hiện nay...................................................4
1.2. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty.......................................5
1.2.1. Đặc điểm sản phẩm và thị trường...............................................................5
1.2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty.........................................................................7
1.2.3. Nguồn nhân lực...........................................................................................9
1.2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị.................................................................14
1.2.5. Các quy trình hoạt động và quy trình công nghệ.....................................16
1.2.6. Vốn............................................................................................................19
1.2.7. Một số hoạt động quản trị.........................................................................20
1.3. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn
2004 – 2009......................................................................................................23
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ,
NHÂN VIÊN TẠI CTCP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC. 27
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho cán bộ, nhân viên tại
CTCP chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc.............................................27
2.2. Thực trạng công tác tạo động lực cho cán bộ, nhân viên tại công ty Kinh
Đô miền Bắc....................................................................................................33
2.2.1. Tạo động lực thông qua các công cụ tài chính.........................................33
2.2.2. Tạo động lực thông qua công cụ phi tài chính.........................................50
2.3. Đánh giá công tác tạo động lực cho cán bộ, nhân viên trong công ty.........63
2.3.1. Ưu điểm.....................................................................................................63
2.3.2. Những hạn chế..........................................................................................67
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế..............................................................68
Tạo động lực cho người lao động ở công ty KInh Đô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tạo động lực cho người lao động ở công ty KInh Đô - Người đăng: Thảo ßii
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Tạo động lực cho người lao động ở công ty KInh Đô 9 10 684