Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 5570 1991

Được đăng lên bởi Đổi Thay
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5570 : 1991

HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng . B¶n vÏ x©y dùng
KÝ hiÖu ®|êng nÐt vµ ®|êng trôc trong b¶n vÏ

1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh kÝ hiÖu ®èi víi ®|êng trôc trong h×nh vÏ vµ c¸c lo¹i ®|êng
nÐt trong b¶n vÏ cña hå s¬ thiÕt kÕ.
Quy ®Þnh chung
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho b¶n vÏ cña mäi giai ®o¹n thiÕt kÕ.
Ngoµi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, khi thÓ hiÖn kÝ hiÖu ®|êng trôc cßn ph¶i
tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong TCVN 4608 : 88 vµ TCVN 4455: 87 vÒ c¸c néi dung
cã liªn quan.
§|êng nÐt trong b¶n vÏ
§|êng nÐt vÏ ph¶i ®¶m b¶o ®Òu, râ rµng vµ chÝnh x¸c víi tõng lo¹i nÐt, nÐt c¾t, nÐt
hiÖn, nÐt khuÊt, ®|êng trôc v.v...
C¸c lo¹i ®|êng nÐt vµ ®é ®Ëm cña nÐt vÏ quy ®Þnh trong b¶ng 1.

Chó thÝch:
1. §é Èm cña b lÊy b»ng 0,4 ®Õn 0,8mm;
2. Quy ®Þnh vÒ ®é Èm cña nÐt vÏ trong b¶ng 1 ¸p dông víi h×nh vÏ cã tû lÖ tõ 1/50 trë xuèng:
3. §èi víi h×nh vÏ cã tØ lÖ lín h¬n 1/50 ph¶i c¨n cø theo tØ lÖ h×nh vÏ ®Ó chän ®é ®Ëm nÐt vÏ t|¬ng
øng.

3. KÝ hiÖu ®|êng trôc
3.1.
§|êng trôc cña h×nh vÏ ®|îc ghi b»ng sè hoÆc b»ng ch÷ trong vßng trßn ®¬n nh|
h×nh 1a.
Sè ghi theo sè ¶ RËp.
Ch÷ ghi theo ch÷ c¸i, kiÓu ch÷ in viÕt hoa, trõ hai ch÷ I vµ O v× dÔ lÉn víi ch÷ sè.
§é ®Ëm cña nÐt ch÷ vµ ch÷ sè b»ng b/2.

Tiªu chuÈn viÖt nam

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

tcvn 5570 : 1991

§|êng kÝnh cña vßng trßn kÝ hiÖu phô thuéc vµo tØ lÖ cña h×nh vÏ vµ ®|îc quy ®Þnh:
6 mm cho h×nh vÏ víi tØ lÖ nhá h¬n 1 : 200;
8 mm cho h×nh vÏ víi tØ lÖ tõ 1 : 200 ®Õn 1 : 100;
10 mm cho h×nh vÏ víi tØ lÖ lín h¬n 1 : 100;
§é ®Ëm nÐt vßng trßn b»ng tõ b/4 ®Õn b/3
Thø tù ghi ch÷, ch÷ sè kÝ hiÖu ®|êng trôc vµ c¸c tr|êng hîp dïng kÝ hiÖu quy |íc
trong b¶ng 2.
Tr|êng hîp mÆt b»ng c«ng tr×nh cã d¹ng bÊt k×, nguyªn t¾c kÝ hiÖu ®|êng trôc vÉn
trªn c¬ së theo trôc n»m ngang vµ trôc th¼ng ®øng cña b¶n vÏ dÞch chuyÓn theo
chiÒu kim ®ång hå ®èi víi c¸c phÇn c«ng tr×nh mµ kh«ng n»m trong hÖ trùc giao hay
hÖ trùc trßn (tham kh¶o thÝ dô nªu trong phô lôc 2).
Tr|êng hîp dïng kÝ hiÖu b»ng ch÷ c¸i mµ sè ch÷ kh«ng ®ñ th× tiÕp tôc kÝ hiÖu b»ng
hai ch÷ c¸i ghÐp vµ l¹i b¾t ®Çu tõ AA, BB...
§èi víi c¸c bé phËn n»m gi÷a c¸c trôc chÝnh, khi cÇn ®Æt trôc trung gian th× kÝ hiÖu
trôc nµy theo mÉu ghi trong h×nh 1b.
B¶ng 2

Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5570 : 1991

Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5570 : 1991

...
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5570 : 1991
HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng . B¶n vÏ x©y dùng
KÝ hiÖu ®|êng nÐt vµ ®|êng trôc trong b¶n vÏ
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh kÝ hiÖu ®èi víi ®|êng trôc trong h×nh vÏ vµ c¸c lo¹i ®|êng
nÐt trong b¶n vÏ cña hå s¬ thiÕt kÕ.
1. Quy ®Þnh chung
1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho b¶n vÏ cña mäi giai ®o¹n thiÕt kÕ.
1.2. Ngoµi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, khi thÓ hiÖn kÝ hiÖu ®|êng trôc cßn ph¶i
tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong TCVN 4608 : 88 vµ TCVN 4455: 87 vÒ c¸c néi dung
cã liªn quan.
2. §|êng nÐt trong b¶n vÏ
2.1. §|êng nÐt vÏ ph¶i ®¶m b¶o ®Òu, râ rµng vµ chÝnh x¸c víi tõng lo¹i nÐt, nÐt c¾t, nÐt
hiÖn, nÐt khuÊt, ®|êng trôc v.v...
2.2. C¸c lo¹i ®|êng nÐt vµ ®é ®Ëm cña nÐt vÏ quy ®Þnh trong b¶ng 1.
Chó thÝch:
1. §é Èm cña b lÊy b»ng 0,4 ®Õn 0,8mm;
2. Quy ®Þnh vÒ ®é Èm cña nÐt vÏ trong b¶ng 1 ¸p dông víi h×nh vÏ cã tû lÖ tõ 1/50 trë xuèng:
3. §èi víi h×nh vÏ cã tØ lÖ lín h¬n 1/50 ph¶i c¨n cø theo tØ lÖ h×nh vÏ ®Ó chän ®é ®Ëm nÐt vÏ t|¬ng
øng.
3. KÝ hiÖu ®|êng trôc
3.1. §|êng trôc cña h×nh vÏ ®|îc ghi b»ng sè hoÆc b»ng ch÷ trong vßng trßn ®¬n nh|
h×nh 1a.
Sè ghi theo sè RËp.
Ch÷ ghi theo ch÷ c¸i, kiÓu ch÷ in viÕt hoa, trõ hai ch÷ I vµ O v× dÔ lÉn víi ch÷ sè.
§é ®Ëm cña nÐt ch÷ vµ ch÷ sè b»ng b/2.
TCVN 5570 1991 - Trang 2
TCVN 5570 1991 - Người đăng: Đổi Thay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TCVN 5570 1991 9 10 120