Ktl-icon-tai-lieu

tcvn 8820-2011 HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA NÓNGTHIẾT KẾ THEO PHƢƠNG PHÁP MARSHALL

Được đăng lên bởi t-nq
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 14370 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8820 : 2011
Xuất bản lần 1

HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA NÓNGTHIẾT KẾ THEO PHƢƠNG PHÁP MARSHALL
Standard Practice for Asphalt Concrete Mix Design
Using Marshall Method

HÀ NỘI – 2011

TCVN 8820 : 2011

Mục lục

1 Phạm vi áp dụng.................................................................................................................................5
2 Tài liệu viện dẫn..................................................................................................................................5
3 Thuật ngữ, định nghĩa.........................................................................................................................6
4 Phân loại bê tông nhựa........................................ ..............................................................................8
5
Nguyên
tắc
thiết
kế
hỗn
Marshall..............................................9

hợp

bê

tông

nhựa

theo

phương

pháp

6
Căn
cứ
thiết
kế
hỗn
Marshall...................................................9

hợp

bê

tông

nhựa

theo

phương

pháp

7 Các giai đoạn và nội dung thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa ................................................................10
8
Trình
tự
thiết
kế
hỗn
Marshall.................................................13

hợp

bê

9
Yêu
cầu
chung
đối
với
trường........................................................................25

tông

nhựa

Phòng

theo
thí

phương
nghiệm

pháp
hiện

Phụ lục A (tham khảo). Hướng dẫn thiết kế phối trộn cốt liệu................................................................27
Phụ lục B (tham khảo). Tính các đặc tính thể tích của hỗn hợp bê tông nhựa. Báo cáo kết quả thiết kế
hỗn hợp bê tông nhựa theo phương pháp Marshall............... ...............................................................34

3

TCVN 8820 : 2011

Lời nói đầu

TCVN 8820: 2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải
biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường
chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

4

TCVN 8820 : 2011

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8820 : 2011

Hỗn hợp bê tông nhựa nóng-Thiết kế theo phƣơng pháp Marshall
Standard Practice for Asphalt Concrete Mix Design Using Marshall Method

1 Phạm vi áp dụng
1.1 Tiêu chuẩn này đưa ra trình tự hướng dẫn thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa nóng theo phương pháp
Marshall.
1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng với loại hỗn hợp bê tông nhựa chặt, sử dụng chất kết dính là nhựa
đường thông thường (bitum) hoặc nhựa đường cải ...
TCVN
T I Ê U C H U Ẩ N Q U C G I A
TCVN 8820 : 2011
Xuất bản lần 1
HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG-
THIẾT KẾ THEO PHƢƠNG PHÁP MARSHALL
Standard Practice for Asphalt Concrete Mix Design
Using Marshall Method
HÀ NỘI – 2011
tcvn 8820-2011 HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA NÓNGTHIẾT KẾ THEO PHƢƠNG PHÁP MARSHALL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tcvn 8820-2011 HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA NÓNGTHIẾT KẾ THEO PHƢƠNG PHÁP MARSHALL - Người đăng: t-nq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
tcvn 8820-2011 HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA NÓNGTHIẾT KẾ THEO PHƢƠNG PHÁP MARSHALL 9 10 202