Ktl-icon-tai-lieu

TCVN_4514_1988

Được đăng lên bởi Vo Trung Truong
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4514 : 1988
Nhãm H
XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp – tæng mÆt b»ng - tiªu chuÈn thiÕt
Industrial enterprises – General – Design standard
Tiªu chuÈn nµy ®Ó thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o
trong ph¹m vi c¶ n|íc.
Khi thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, ngoµi viÖc tu©n theo tiªu chuÈn nµy cßn
ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.
1. Quy ho¹ch vµ bè trÝ tæng mÆt b»ng
C¸c quy ®Þnh chung
1.1. Chän c¸c ®iÓm vµ diÖn tÝch cña khu ®Êt x©y dùng ph¶ia vµo quy m«,ng suÊt
thiÕt kÕ, tÝnh chÊt c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp vµ tu©n theo c¸c tiªu chuÈn vÒ lùa chän
khu ®Êt x©y dùng hiÖn hµnh.
1.2. Quy ho¹ch tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o:
ThuËn lîi nhÊt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng trong xÝ nghiÖp;
Sö dông khu ®Êt hîp lÝ, ®¹t hiÖu qu¶ vèn ®Çu t| cao nhÊt.
Chän ph|¬ng ¸n tæng mÆt b»ng ph¶i so s¸nh víi chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt quy ®Þnh
trong môc 1 cña tiªu chuÈn nµy.
1.3. LËp tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau:
a. Ph©n khu chøc n¨ng ph¶i tÝnh ®Õn c¸c mèi liªn hÖ vµ c«ng nghÖ, vÖ sinh, phßng
ch¸y ch÷a ch¸y, giao th«ng vµ tr×nh tù x©y dùng.
b. B¶o ®¶m hîp lÝ mèi liªn hÖ gi÷a s¶n xuÊt, cung øng vËt t|, nguyªn liÖu, vËn
chuyÓn s¶n phÈm, c¸c m¹ng l|íi kÜ thuËt trong xÝ nghiÖp còng nh| víi xÝ
nghiÖp kh¸c.
c. C¸c tuyÕn ®|êng ®|a ®ãn c«ng nh©n, ®|êng ®i bé ph¶i b¶o ®¶m an toµn, kho¶ng
c¸ch tõi ë ®Õn n¬i lµm viÖc ph¶i ng¾n nhÊt.
d. Khi c¶i t¹o vµ më réng xÝ nghiÖp ph¶i tËn dông ®Êt cßn bá trèng trªn tæng mÆt
b»ng, nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp, cã thÓ n©ng tÇng vµ ph¶i dù tÝnh ®Õn viÖc ph¸t
triÓn c¸c khu ®Êt l©n cËn.
e. Tæ chøc thèng nhÊt vµ hîp lÝ c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh phôc vô v¨n ho¸ ®êi sèng
chong nh©n.
f. QuÇn thÓ kiÕn tróc ph¶i thèng nhÊt vµ phï hîp víi m«i tr|êng xung quanh.
g. y dùng vµ ®|a xÝ nghiÖp vµo vËn hµnh tõng ®ît.
1.4. Quy ho¹ch tæng thÓ mÆt b»ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ph¸t triÓn thµnh phÇn chia
thµnh c¸c khu chøc n¨ng sau:
a. Khu hµnh chÝnh bao gåm c¸c c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng : nhµ hµnh chÝnh
qu¶n trÞ, th|êng trùc, nhµ ¨n tr¹m x¸, c©u l¹c bé, phßng thÝ nghiÖm, d¹y nghÒ.
b. Khu s¶n xuÊt tËp trung c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.
TCVN_4514_1988 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN_4514_1988 - Người đăng: Vo Trung Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
TCVN_4514_1988 9 10 474