Ktl-icon-tai-lieu

Tên thủ tục Xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên thủ tục Xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước
1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc
UBND cấp huyện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy
hẹn.
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc
UBND cấp huyện.
2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin dự xét tuyển viên chức theo mẫu (Thông tư số 04/2007/TT-BNV, ngày 21/6/2007 của
Bộ Nội vụ)
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6cm (có xác nhận của UBND xã, phường, cơ quan đơn vị), và
đóng dấu giáp lai vào ảnh.
- Bản sao bằng tốt nghiệp, theo yêu cầu của ngành dự thi tuyển, xét tuyển;
- Bản sao kết quả học tập các năm trong trường học;
- Bản sao các chứng chỉ (nếu có);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp;
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
- Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú của Công an phường, thị trấn nơi cư trú. Nếu là người tỉnh
ngoài chuyển về phải có xác nhận của Công an huyện, thị và sổ hộ khẩu;
- 02 phong bì dán tem.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết
Không quy định cụ thể
5. Đối tượng thực hiện
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội Vụ
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
6. Cơ quan thực hiện
Cá nhân
7. Lệ phí
Phí dự xét tuyển viên chức mức thu như sau:
Dưới 100 thí sinh tham dự thu 130.000đ/người.
Từ 100 đến dưới 500 thí sinh dự xét tuyển thu 100.000đ/người
Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh dự xét tuyển thu 70.000đ/người
Từ 1.000 thí sinh trở lên dự xét tuyển thu 60.000đ/người

(Thông tư số 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy
định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ công
chức)
8. Yêu cầu thực hiện
Điều kiện...
Tên thủ tục Xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước
1. Trình tự thực hiện
Bước 1: 
Bước 2:  !"#"$%
&'()*+,
-./01.*"0  $+!02!30 45
Bước 3:607 #8$!9:;<01
-(=+>0*?@
-(#60=+>AB0<C +D0,
Bước 4:60780A/E$F0" !"#"0*
?,
Bước 5:#" !"#"$%
&'()*+,
2. Cách thức thực hiện
.!G' !"#"$%&'()*+,
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
5. ;0$1
-HI<GIJ8K7$C2.60ALMNOPMMQO..-'(R;0 PSOTOPMMQ
'(U5
-V:E<"NIT$2EI&'()IW;A/0;5; 
E0<*0 ",
-'"X0L0+;K0 <G8;IJ8@
-'"#"YZ$!0!A/0Y@
-'"70[2E5@
-'"0*#@
-\*707#]<+++!^K*@
-\*70AK2E5<E$FI,
-\*I#A/0!D60A/0;!*A!D,( 0A/[
0 8F"EI60+; _#@
-MP0><$,
5VLA=01MS25
4. Thời hạn giải quyết
`60U8
5. Đối tượng thực hiện
5E$F1&'()*+
5a0A/E$FA=bFa*G+2E51`60
5!GG+..c1de0(RU
<5L=2E51`60
6. Cơ quan thực hiện

7. Lệ phí
d9<GIJ8K7$7A1
)ABSMM9$<GSfM,MMMO0A/,
.3SMM<ABgMM9<GIJ8SMM,MMMO0A/
.3gMM<ABS,MMM9<GIJ8QM,MMMO0A/
.3S,MMM9!^K<GIJ8TM,MMMO0A/
Tên thủ tục Xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước - Trang 2
Tên thủ tục Xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tên thủ tục Xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước 9 10 426