Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1647 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính
phủ về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
(TTHC)

4.

Lĩnh vực thống kê

Môi trường

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở
Tài nguyên và Môi trường, 63 Lý Tự Trọng, quận 1, thành
phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều
từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần,
riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
- Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính
đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên
nhận cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì
hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Phòng Quản lý môi trường - Sở Tài nguyên và Môi
trường tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu sẽ
làm thủ tục cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác
động môi trường. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ có văn bản
trả lời cho tổ chức, cá nhân lý do không cấp.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân đề nghị Thẩm định Báo cáo đánh
giá tác động môi trường nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ
tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi
trường theo ngày hẹn được ghi trên phiếu biên nhận.
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
- Biên nhận hồ sơ.
- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng
thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định).
- Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị thẩm định Báo cáo
đánh giá tác động môi trường (trường hợp đơn vị đề nghị
là tổ chức);

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

7.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Bản chính văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 01 bản

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

2
- Bản chính bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự
án được đóng thành quyển: 08 bản
- Bản chính bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ
thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án
có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng
dấu ở trang phụ bìa: 01 bản
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
8.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm...
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính
phủ về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1.
Số hồ sơ
2.
Tên Cơ quan thống kê Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
3.
Tên th tục hành chính
(TTHC)
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
4.
Lĩnh vực thống kê Môi trường
5.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ - Sở
Tài nguyên Môi trường, 63 Tự Trọng, quận 1, thành
phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều
từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần,
riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
- Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra tính
đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên
nhận cho người nộp.
+ Trường hợp hồ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì
hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Phòng Quản môi trường - Sở Tài nguyên Môi
trường tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ đạt yêu cầu sẽ
làm thủ tục cấp Quyết định p duyệt Báo cáo đánh giá tác
động môi trường. Nếu hồ không đạt yêu cầu sẽ có văn bản
trả lời cho tổ chức, cá nhân lý do không cấp.
Bước 4: Tổ chức, nhân đề nghị Thẩm định Báo cáo đánh
giá tác động môi trường nhận kết quả giải quyết hồ tại Tổ
tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của S Tài nguyên Môi
trường theo ngày hẹn được ghi trên phiếu biên nhận.
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
- Biên nhận hồ sơ.
- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng
thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định).
- Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị thẩm định Báo cáo
đánh giá tác động môi trường (trường hợp đơn vị đề nghị
là tổ chức);
6.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
7.
Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Bản chính văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 01 bản
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 9 10 361