Ktl-icon-tai-lieu

Tham Luận về vấn đề học tập

Được đăng lên bởi Thái Nhật Linh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
B¶n tham luËn vÒ vÊn ®Ò häc tËp
KÝnh tha ; - Quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c vÞ kh¸ch quý
- Tha c¸c ®ång chÝ §oµn viªn
- Tha §¹i h«i
T«i rÊt vinh dù khi ®îc sù uû nhiÖm cña §oµn chñ tÞch. T«i xin ®îc ®ãng gãp
mét vµi ý kiÕn nhá cña m×nh trong b¶n tham luËn vÒ 1 vÊn ®Ò ®îc coi lµ hµng ®Çu vÊn ®Ò häc tËp
Häc tËp - nh¾c ®Õn hai tõ ®ã víi häc sinh chóng ta th× kh«ng khái ai kh«ng biÕt.
Trªn chÆng ®êng ®êi cña m×nh , ¾t h¼n ai ®ã còng ®· tõng bíc ®i trªn nã , tõng g¾n
bã víi nã. Nhng mçi ngêi l¹i cã nh÷ng c¶m xóc nh÷ng suy nghÜ cña riªng m×nh ,
ngêi yªu , ngêi ghÐt , cã ngêi chØ coi ®ã lµ nghÜa vô ¾t h¼n ph¶i lµm.
VËy b¹n nghÜ g× vÒ viÖc häc ? T«i thiÕt nghÜ trong sè tÊt c¶ c¸c b¹n ngåi ®©y
kh«ng Ýt ngêi coi viÖc häc lµ mét c«ng viÖc nhµm ch¸n , coi nã nh mét g¸nh nÆng ,
mét ¸p lùc mµ b¾t buéc ph¶i tr¶i qua. C¸c b¹n ng¹i nh÷ng bµi kiÓm tra, bu«ng xu«i
nh÷ng bµi tËp khã bëi v× c¸c b¹n ®¬n gi¶n kh«ng thÝch häc chót nµo !
T«i d¸m ch¾c kh«ng Ýt lÇn b¹n tù hái m×nh : “ m×nh häc lµ v× g× c¬ chø ? ”. Vµ mçi
ngêi tù t×m cho m×nh mét ®¸p ¸n cho c©u tr¶ lêi ®ã . Cã ngêi nghÜ m×nh häc lµ v×
muèn trau dåi thªm kiÕn thøc , n©ng cao tri thøc cña m×nh . Ngêi l¹i b¶o häc ch¼ng
qua lµ ®Ó sau nµy kiÕm viÖc lµm , cã tiÒn nu«i sèng b¶n th©n th«i. Ngêi l¹i ®¸p mét
c¸ch gän län : Häc ch¼ng qua v× bè mÑ b¾t buéc.
§ã ! B¹n xem chØ mét c©u hái th«i mµ l¹i cã biÕt bao c©u tr¶ lêi mµ kh«ng h¼n
c©u tr¶ lêi nµo còng ®óng. ChÝnh v× nh÷ng suy nghÜ Êy cña c¸c b¹n mµ sinh ra nhng
nghi kÞ vµ sù khã chÞu víi häc tËp. Kh«ng ai kh¸c ngoµi c¸c b¹n tù t¹o cho m×nh
mét hµng rµo víi viÖc häc v× thÕ b¹n kh«ng thÝch häc vµ b¹n t×m c¸ch cho riªng
m×nh , mét ph¬ng ph¸p häc ®îc b¹n u tiªn hµng ®Çu bÊy giê lµ : ®èi phã !
Häc ®èi phã - Ch¾c ch¾n t«i nãi thÕ b¹n sÏ ngay lËp tøc phñ nhËn . Nhng dï lõa
dèi ai b¹n còng kh«ng thÓ tù dèi lßng m×nh . H·y nghÜ xem b¹n ®· bao giê gië tµi
liÖu , quay bµi kiÓm tra hay lµm bµi tËp s¬ sµi cha ? T«i còng kh«ng muèn nãi
nhiÒu n÷a v× ®iÒu ®ã ®Ó tù b¶n th©n b¹n suy nghÜ . T«i chØ kÕt luËn r»ng : §èi phã
kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých hay lµ ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt hay trong viÖc häc . H·y nghÜ
xem c¸c b¹n ®èi phã ®Õn bao giê khi mµ c¸c k× thi ngµy cµng chÆt chÏ vµ nghiªm
tóc . §Õn lóc ®ã b¹n hèi hËn còng kh«ng kÞp ®©u v× sù viÖc ®· råi.
V× vËy ngay tõ b©y giê b¹n h·y ®Æt ra cho m×nh môc tiªu ®óng ®¾n . §õng chê
®îi mµ h·y chép lÊy thêi c¬ ,chØ cã b¹n míi gióp ®îc chÝnh m×nh. Mµ muèn nh thÕ
®Çu tiªn b¹n ph¶i tin ë m×nh , tin r»ng m×nh...
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
B¶n tham luËn vÒ vÊn ®Ò häc tËp
KÝnh th a ; - Quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c vÞ kh¸ch quý
- Tha c¸c ®ång chÝ §oµn viªn
- Tha §¹i h«i
T«i rÊt vinh dù khi ®îc sù uû nhiÖm cña §oµn chñ tÞch. T«i xin ®îc ®ãng gãp
mét vµi ý kiÕn nhá cña m×nh trong b¶n tham luËn vÒ 1 vÊn ®Ò ®îc coi lµ hµng ®Çu -
vÊn ®Ò häc tËp
Häc tËp - nh¾c ®Õn hai tõ ®ã víi häc sinh chóng ta th× kh«ng khái ai kh«ng biÕt.
Trªn chÆng ®êng ®êi cña m×nh , ¾t h¼n ai ®ã còng ®· tõng bíc ®i trªn nã , tõng g¾n
bã víi nã. Nhng mçi ngêi l¹i cã nh÷ng c¶m xóc nh÷ng suy nghÜ cña riªng m×nh ,
ngêi yªu , ngêi ghÐt , cã ngêi chØ coi ®ã lµ nghÜa vô ¾t h¼n ph¶i lµm.
VËy b¹n nghÜ g× vÒ viÖc häc ? T«i thiÕt nghÜ trong sè tÊt c¶ c¸c b¹n ngåi ®©y
kh«ng Ýt ngêi coi viÖc häc lµ mét c«ng viÖc nhµm ch¸n , coi nã nh mét g¸nh nÆng ,
mét ¸p lùc mµ b¾t buéc ph¶i tr¶i qua. C¸c b¹n ng¹i nh÷ng bµi kiÓm tra, bu«ng xu«i
nh÷ng bµi tËp khã bëi v× c¸c b¹n ®¬n gi¶n kh«ng thÝch häc chót nµo !
T«i d¸m ch¾c kh«ng Ýt lÇn b¹n tù hái m×nh : “ m×nh häc lµ v× g× c¬ chø ? ”. Vµ mçi
ngêi tù t×m cho m×nh mét ®¸p ¸n cho c©u tr¶ lêi ®ã . Cã ngêi nghÜ m×nh häc lµ v×
muèn trau dåi thªm kiÕn thøc , n©ng cao tri thøc cña m×nh . Ngêi l¹i b¶o häc ch¼ng
qua lµ ®Ó sau nµy kiÕm viÖc lµm , cã tiÒn nu«i sèng b¶n th©n th«i. Ngêi l¹i ®¸p mét
c¸ch gän län : Häc ch¼ng qua v× bè mÑ b¾t buéc.
§ã ! B¹n xem chØ mét c©u hái th«i mµ l¹i cã biÕt bao c©u tr¶ lêi mµ kh«ng h¼n
c©u tr¶ lêi nµo còng ®óng. ChÝnh v× nh÷ng suy nghÜ Êy cña c¸c b¹n mµ sinh ra nhng
nghi kÞ vµ sù khã chÞu víi häc tËp. Kh«ng ai kh¸c ngoµi c¸c b¹n tù t¹o cho m×nh
mét hµng rµo víi viÖc häc v× thÕ b¹n kh«ng thÝch häc vµ b¹n t×m c¸ch cho riªng
m×nh , mét ph¬ng ph¸p häc ®îc b¹n u tiªn hµng ®Çu bÊy giê lµ : ®èi phã !
Häc ®èi phã - Ch¾c ch¾n t«i nãi thÕ b¹n sÏ ngay lËp tøc phñ nhËn . Nhng dï lõa
dèi ai b¹n còng kh«ng thÓ tù dèi lßng m×nh . H·y nghÜ xem b¹n ®· bao giê gië tµi
liÖu , quay bµi kiÓm tra hay lµm bµi tËp s¬ sµi cha ? T«i còng kh«ng muèn nãi
nhiÒu n÷a v× ®iÒu ®ã ®Ó tù b¶n th©n b¹n suy nghÜ . T«i chØ kÕt luËn r»ng : §èi p
kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých hay lµ ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt hay trong viÖc häc . H·y nghÜ
xem c¸c b¹n ®èi phã ®Õn bao giê khi mµ c¸c k× thi ngµy cµng chÆt chÏ vµ nghiªm
tóc . §Õn lóc ®ã b¹n hèi hËn còng kh«ng kÞp ®©u v× sù viÖc ®· råi.
V× vËy ngay tõ b©y giê b¹n h·y ®Æt ra cho m×nh môc tiªu ®óng ®¾n . §õng chê
®îi mµ h·y chép lÊy thêi c¬ ,chØ cã b¹n míi gióp ®îc chÝnh m×nh. Mµ muèn nh thÕ
®Çu tiªn b¹n ph¶i tin ë m×nh , tin r»ng m×nh cã thÓ lµm ®îc . Bëi v× b¹n chØ thËt sù
thÊt b¹i khi tõ bá mäi nç lùc cè g¾ng vµo chÝnh m×nh. Ngêi ta thêng ®æ lçi cho sè
mÖnh . T«i kh«ng tin vµo sè mÖnh. Mçi ngêi cÇn ph¶i biÕt lùa chän vµ t×m kiÕm
vËn mÖnh riªng cña chÝnh m×nh , vµ nÕu b¹n kh«ng t×m thÊy b¹n ph¶i t¹o ra nã.
§õng tù biÖn nh÷ng lý do ®Ó biÖn minh cho viÖc b¹n kh«ng häc ®îc. Di truyÒn ,
thÇy c« d¹y kh«ng giái , ch¬ng tr×nh häc ch¸n khã hiÓu hay lµ líp m×nh kh«ng cã
ai häc ®îc c¶ th× m×nh lµm sao häc ®îc ... §ã lµ nh÷ng lý do thËt kh«ng cã søc
thuyÕt phôc . NÕu chóng ta cho r»ng vò trô lµ mét n¬i buån tÎ th× nã sÏ lµ nh thÕ .
Tham Luận về vấn đề học tập - Trang 2
Tham Luận về vấn đề học tập - Người đăng: Thái Nhật Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tham Luận về vấn đề học tập 9 10 983