Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng gắn với thành lập chi nhánh.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực
hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam).

Phụ lục I-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO
TP. HỒ CHÍ MINH (SHTP)
Nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên:..................................... Chức vụ:..................... Ngày sinh:...................
Dân tộc:................................... Quốc tịch:...........................................................
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:.......... Ngày cấp................. Nơi cấp.............
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số,
ngày, nơi cấp):
..........................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................
Chỗ ở hiện nay:.........................................Điện thoại:............................................
Fax:...................................................Mail: ...........................................................
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức:......................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập
Số: ............................ Ngày cấp:.............................. Nơi cấp:.............................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:
Họ tên:..................................... Ngày sinh:...........................................................
Dân tộc:........................................ Quốc tịch:.........................................................
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:................... Ngày cấp:..................................
Nơi cấp:..............................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số,
ngày, nơi cấp)
Chức vụ:.................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................
Chỗ ở hiện nay:..................................................
...
CỘNG HOÀ HỘI CHNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝNGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đi vi trưng hp gn vi thành lp Chi nnh)
Kính gửi: BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO
TP. HỒ CHÍ MINH (SHTP)
Nhà đầu tư:
a) Đối với n đầu tư là cá nhân:
Họ tên:..................................... Chức vụ:..................... Ngày sinh:...................
Dân tộc:................................... Quốc tịch:...........................................................
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:.......... Ngày cấp................. i cấp.............
Giấy tờ chứng thực nhân khác đối với trường hợp không CMND/hộ chiếu (tên giấy, số,
ngày, i cấp): ..........................................................................................
i đăng hộ khẩu thường trú:............................................................................
Chỗhiện nay:.........................................Điện thoại:............................................
Fax:...................................................Mail: ...........................................................
b) Đối với n đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:
n doanh nghiệp/tổ chức:......................................................................................
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập
Số: ............................ Ngày cấp:.............................. i cấp:.............................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:
Họ tên:..................................... Ngày sinh:...........................................................
Dân tộc:........................................ Quốc tịch:.........................................................
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:................... Ngày cấp:..................................
i cấp:..............................................................
Giấy tờ chứng thực nhân khác đối với trường hợp không CMND/hộ chiếu (tên giấy, số,
ngày, i cấp)
Chức vụ:.................................................................................................................
i đăng hộ khẩu thường trú:............................................................................
Chỗhiện nay:.................................................. Điện thoại:..............................
(Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKHĐT ny 19 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành các mẫun bản thực
hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam).
Phụ lục I-2
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng gắn với thành lập chi nhánh. - Trang 2
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng gắn với thành lập chi nhánh. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng gắn với thành lập chi nhánh. 9 10 939