Ktl-icon-tai-lieu

thành lập công ty cp

Được đăng lên bởi vo-huu-nhat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2013
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Huế.
Tôi là: VÕ HỮU NHẬT.

Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng Giám Đốc.
Sinh ngày: 21/06/1994

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Chứng minh nhân dân số: 191831337.
Ngày cấp: 23/7/2009.

Nơi cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: thôn Nam Trường.
Xã/Phường/Thị trấn: Xã Vinh Giang.
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: huyện Phú Lộc
Tỉnh/Thành phố: tỉnh Thừa Thiên Huế
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Thôn Nam Trường.
Xã/Phường/Thị trấn: Xã Vinh Giang.
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Phú Lộc.
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh thừa thiên Huế
Điện thoại: 0962612771.
Email: kree123456@gmail.com.
Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với
các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập:
Thành lập mới

X

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh
nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT TÂN.
Tên viết tắt: KRE
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 22 Tôn Thất Bật.
Xã/Phường/Thị trấn: Phường An Tây.
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Tp Huế.
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: 0543888888.

Fax: 043 555 5555

Email: nhattan@gmail.com Website: nhattan.com.vn
4. Ngành, nghề kinh doanh:
STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và
vải không dệt khác.

1321

2

Môi giới, xúc tiến thương mại

8230

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 10 000 000 000 VNĐ.
Tổng số cổ phần: 1 triệu.
Mệnh giá cổ phần: 10 000 VNĐ
6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: 200 nghìn cổ phần.
7. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số;
VNĐ)

Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân

+Vốn nhà nước:
0%
+Vốn tư nhân:
80%

8 000 000 000

Vốn nước ngoài

0%

0 VNĐ

Vốn khác

20%

2 000 000 000 VNĐ

Tổng cộng

100%

10 000 000 000 VNĐ

8. Vốn pháp định:.......................................................................................
9. Danh sách cổ đông sáng lập: Gửi kèm
10. Thông tin đăng ký thuế:
STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc,
Tổng giám đốc không ph...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2013
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Huế.
Tôi là: VÕ HỮU NHẬT. Giới tính: Nam.
Chức danh: Tổng Giám Đốc.
Sinh ngày: 21/06/1994 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
Chứng minh nhân dân số: 191831337.
Ngày cấp: 23/7/2009. Nơi cấp: Công an Thừa Thiên Huế.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: thôn Nam Trường.
Xã/Phường/Thị trấn: Xã Vinh Giang.
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: huyện Phú Lộc
Tỉnh/Thành phố: tỉnh Thừa Thiên Huế
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Thôn Nam Trường.
Xã/Phường/Thị trấn: Xã Vinh Giang.
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Phú Lộc.
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh thừa thiên Huế
Điện thoại: 0962612771.
Email: kree123456@gmail.com.
Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với
các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập:
Thành lập mới X
thành lập công ty cp - Trang 2
thành lập công ty cp - Người đăng: vo-huu-nhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
thành lập công ty cp 9 10 901