Ktl-icon-tai-lieu

Thành lập mới trường trung cấp nghề (đối với trường trung cấp nghề tư thục có 2 thành viên góp vốn trở lên trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm
2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho
phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và
trung tâm dạy nghề.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày

tháng

năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW)..............
- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập
trường:.............................................................................................................................
...
- Ngày, tháng, năm sinh:
......................................................................................
- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp:
..............................
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân):
.......................................
- Tên trường trung cấp nghề: ..........................................................................
- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):
........................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................
- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):
....................................................................
- Số điện thoại: .................... Fax: ...................... Email: ................................
- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ....................................................................
- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:
....................................................................
- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ..................................
- Diện tích đất sử dụng:.............. Diện tích xây dựng: .................................
- Vốn đầu tư: .................................................................................................
- Thời hạn hoạt động: ....................................................................................
(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)
Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà
nước.
Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

...
Mu s 3b: Ban hành kèm theo Quyết định s71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm
2008 ca Btrưởng Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội ban nh Quy đnh v thành lp, cho
phép thành lp, chia, tách, sáp nhp, gii thtrường cao đẳng nghề, trường trung cp ngh
trung tâm dy ngh.
Cng hoà xã hi ch nghĩa việt nam
Độc lp - T do - Hnh phúc
................, ngày tháng năm 20.....
ĐƠN ĐỀ NGH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CP NGH
Kính gi: UBND tnh (thành ph trc thuc TW)..............
- H tên người đại din t chc (hoặc nhân) đề ngh thành lp
trường:.............................................................................................................................
...
- Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................
- S chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: ..............................
- Nơi đăng ký h khẩu thường trú (nếu là cá nhân): .......................................
- Tên trường trung cp ngh: ..........................................................................
- Tên giao dch quc tế (nếu có): ........................................................................
- Địa ch tr s chính: ...............................................................................
- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ....................................................................
- Số điện thoi: .................... Fax: ...................... Email: ................................
- Nhim v ch yếu của trường: ....................................................................
- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: ....................................................................
- D kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyn sinh: ..................................
- Diện tích đất s dng:.............. Din tích xây dng: .................................
- Vốn đầu tư: .................................................................................................
- Thi hn hoạt động: ....................................................................................
(Kèm theo đề án thành lập trường trung cp ngh)
Tôi xin chp hành đúng những quy định v dy ngh pháp lut có liên quan ca N
nước.
Đề ngh UBND tnh (thành ph) trc thuc TW........ xem xét quyết định./.
(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ h tên)
(1) Chc danh của người đại din t chc hoặc cá nhân đề ngh thành lập trưng trung cp ngh.
Thành lập mới trường trung cấp nghề (đối với trường trung cấp nghề tư thục có 2 thành viên góp vốn trở lên trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thành lập mới trường trung cấp nghề (đối với trường trung cấp nghề tư thục có 2 thành viên góp vốn trở lên trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) 9 10 798