Ktl-icon-tai-lieu

Thành lập Văn phòng công chứng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TP-CC-02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
(đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố).....................
Tên tôi là:......................................................... Nam, nữ:..............................................
Sinh ngày............/............/.............................................................................................
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số:........................... ngày ......./........../………..
đề nghị thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:
1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):................................
.......................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................................
......................................................................................................................................
Điện thoại:.................................... Fax:...................................... Email:........................
Website (nếu có):..........................................................................................................
3. Trưởng Văn phòng công chứng:
Họ và tên:......................................................... Nam, nữ:.............................................
Sinh ngày......../............/................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp:......../........./......................
Nơi cấp:........................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................
.....................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:...........................................................................................................
....................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các ng...
TP-CC-02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
(đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố).....................
Tên tôi là:......................................................... Nam, nữ:..............................................
Sinh ngày............/............/.............................................................................................
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số:........................... ngày ......./........../………..
đề nghị thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:
1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):................................
.......................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................................
......................................................................................................................................
Điện thoại:.................................... Fax:...................................... Email:........................
Website (nếu có):..........................................................................................................
3. Trưởng Văn phòng công chứng:
Họ và tên:......................................................... Nam, nữ:.............................................
Sinh ngày......../............/................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp:......../........./......................
Nơi cấp:........................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................
.....................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:...........................................................................................................
....................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy
định của pháp luật.
Tỉnh (thành phố)....,
ngày.......tháng......năm......
Công chứng viên
(ký và ghi rõ họ tên)
Thành lập Văn phòng công chứng - Trang 2
Thành lập Văn phòng công chứng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thành lập Văn phòng công chứng 9 10 343