Ktl-icon-tai-lieu

Thanh toán các đợt theo hợp đồng

Được đăng lên bởi dungbuiquang88-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN ĐỢT …
Số …………………… ngày …… tháng …… năm 20……

Tên dự án: Khu tái định cư Phú Mỹ
Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt cầu thang sắt khu III
Hợp đồng số: 07-2013/HĐTC/ĐK-NK ngày………tháng……… năm………..
Bên giao thầu: Công ty CP Đức Khải
Bên nhận thầu: Công ty TBHH Kỹ Thuật XD Nam Khang
Thanh toán lần thứ: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ xác định:………………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản nghiệm thu số ………... ngày……....tháng……...năm………..(Là Biên bản nghiệm thu theo giai đoạn)
STT

Các chỉ tiêu

1 Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng
2 Giá trị khối lượng các công việc phát sinh
3 Khấu trừ tiền tạm ứng
4 Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3)
(Bằng chữ: …………………………………………….).

Đơn vị
tính
đồng
đồng
đồng
đồng

Giá trị
628,840,000
17,832,967
646,672,967

Hồ sơ kèm theo:
- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng;
- Bảng xác nhận khối lượng thực hiện hoàn thành;
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỢT …

……………………………………………………
………………………………………………………
thu theo giai đoạn)
Ghi chú
theo PL3a
theo PL4

ẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

Phụ lục 03.a

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Tên dự án: Khu tái định cư Phú Mỹ
Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt cầu thang sắt khu III
Hợp đồng số: 07-2013/HĐTC/ĐK-NK ngày………tháng……… năm………..
Bên giao thầu: Công ty CP Đức Khải
Bên nhận thầu: Công ty TBHH Kỹ Thuật XD Nam Khang
Thanh toán lần thứ: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ xác định:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản nghiệm thu số ………... ngày……....tháng……...năm………..(Là Biên bản nghiệm thu theo giai đoạn)
Khối lượng
Số TT

1
1
2

Tên công việc

2
Cầu thang sắt tầng sân thượng lên tầng PH của
block VI và VIII (…………………………...)
Cầu thang sắt tầng sân thượng lên tầng PH của
block VII và IX (…………………………...)
(Chỉ liệt kê công việc có khối lượng thanh toán
đợt này)

Đơn vị
tính
3

Theo hợp
đồng
4

Thực hiện
Luỹ kế đến Thực hiện kỳ
hết kỳ trước
này
5
6

Đơn giá
thanh toán
8

Theo hợp
đồng
9

Thực hiện

Ghi chú

Luỹ kế đến hết Thực hiện kỳ
kỳ trước
này
10
11

11

cái

2.00

2.00

65,996,000

131,992,000

-

131,992,000

cái

4.00

4.00

124,212,000

496,848,000

-

496,848,000

628,840,000

-

628,840,000

Tổng số:
1. Giá trị hợp đồng:
628,840,000
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
0
3. Số...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢNG GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN ĐỢT
Số …………………… ngày …… tháng …… năm 20……
Thanh toán lần thứ: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ xác định:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản nghiệm thu số ………... ngày……....tháng……...năm………..(Là Biên bản nghiệm thu theo giai đoạn)
STT Các chỉ tiêu Giá trị
1 Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đồng 628,840,000
2 Giá trị khối lượng các công việc phát sinh đồng 17,832,967
3 Khấu trừ tiền tạm ứng đồng -
4 Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3) đồng 646,672,967
Hồ sơ kèm theo:
- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng;
- Bảng xác nhận khối lượng thực hiện hoàn thành;
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tên dự án: Khu tái định cư Phú Mỹ
Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt cầu thang sắt khu III
Hợp đồng số: 07-2013/HĐTC/ĐK-NK ngày………tháng……… năm………..
Bên giao thầu:ng ty CP Đức Khải
Bên nhận thầu: Công ty TBHH Kỹ Thuật XD Nam Khang
Đơn vị
tính
(Bằng chữ: …………………………………………….).
Thanh toán các đợt theo hợp đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh toán các đợt theo hợp đồng - Người đăng: dungbuiquang88-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thanh toán các đợt theo hợp đồng 9 10 214