Ktl-icon-tai-lieu

thành tựu du lịch việt nam

Được đăng lên bởi Kang Yun Hee
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ THÀNH TỰU CỦA NGÀNH DU LỊCH TRONG THỜI GIAN QUA
Về phát triển nguồn nhân lực du lịch
Công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi d ưỡng nhân lực du l ịch đã có nh ững c ố g ắng trong hình
thành đội ngũ cán bộ, quản lý, tổ chức hướng d ẫn thực hiện các v ăn b ản quy ph ạm pháp lu ật v ề đào
tạo, bồi dưỡng, tăng cường kiểm tra chuyên ngành và liên ngành đối v ới các ho ạt động đào t ạo, b ồi
dưỡng nhân lực du lịch. Quy mô tuyển sinh ngày càng tăng, t ừng b ước đáp ứng t ốt h ơn yêu c ầu th ực
tế; mạng lưới cơ sở đào tạo du lịch bậc đại học, cao đẳng (khoảng g ần 40 trường), trung h ọc chuyên
nghiệp, dạy nghề (hơn 30 trường) và nhiều trung tâm d ạy nghề được hình thành và phát tri ển nhanh,
đang được định hướng, quy hoạch và điều ch ỉnh hợp lý. Cơ sở vật chất kỹ thu ật c ủa các c ơ s ở đào t ạo,
bồi dưỡng nhân lực du lịch được nâng cấp, xây dựng m ới, trang b ị ngày càng đồng b ộ và hi ện đại. Đội
ngũ giáo viên, giảng viên và đào tạo viên - nhân tố quyết định s ự nghiệp và ch ất l ượng đào t ạo - t ăng
nhanh về số lượng, nâng dần về kiến thức nghiệp vụ, ngo ại ng ữ và có trách nhi ệm v ới s ự nghi ệp đào
tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch. Chương trình, giáo trình đào t ạo, b ồi d ưỡng t ừng b ước được chu ẩn
hóa. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên một bước, l ực l ượng lao động có tay ngh ề cao, đáp
ứng các tiêu chuẩn quốc tế đã được hình thành; nguồn l ực trong n ước đầu t ư cho đào t ạo, b ồi d ưỡng
nhân lực du lịch đã được tăng cường; nguồn lực bên ngoài được thu hút ngày m ột t ăng, đến nay đã
thu hút được trên 30 triệu USD cho phát tri ển ngu ồn nhân l ực du l ịch và s ử d ụng ngày m ột hi ệu qu ả.
Những tiến bộ và cố gắng nêu trên của công tác đào t ạo, bồi dưỡng nhân l ực du l ịch đã góp ph ần quan
trọng vào việc hình thành và phát triển đội ngũ lao động của Ngành. N ăm 1990 toàn Ngành m ới có
hơn 17.000 lao động trực tiếp, đến nay đã có gần 30 vạn lao động trực ti ếp (t ăng g ần 10 l ần so v ới 30
năm trước, phần đông từ các ngành khác chuyển sang) và trên 70 v ạn lao động gián ti ếp, ph ần l ớn là
ở độ tuổi dưới 30 (60%); phân bổ trên phạm vi cả nước (miền Bắc 40%, mi ền Trung 10%, miền Nam
50%). Lao động quản lý chiếm tỷ trọng khá cao (25%); lao động ph ục v ụ tr ực ti ếp ở các ngành ngh ề
chuyên sâu chiếm 75%, trong đó lễ tân là 9%, phục v ụ bu ồng là 14,8%, ph ục v ụ ăn u ống (bàn, bar)
là 15%, nhân viên nấu ăn là 10,6%, nhân viên lữ hành và h ướng d ẫn viên là 4,9%, nhân viên lái xe,
tàu du lịch là 10,6% và 36,5% còn lại là lao động l...
M T S THÀNH T U C A NGÀNH DU L CH TRONG TH I GIAN QUA
V phát tri n ngu n nhân l c du l ch
Công tác qu n nhà n c v ào t o, b i d ng nhân l c du l ch ã nh ng c g ng trong hình ướ đ ưỡ đ
thành i ng cán b , qu n lý, t ch c h ng d n th c hi n các v n b n quy ph m pháp lu t v àođộ ũ ướ ă đ
t o, b i d ng, t ng c ng ki m tra chuyên ngành liên ngành i v i các ho t ng ào t o, b i ưỡ ă ườ đố đ đ
d ng nhân l c du l ch. Quy tuy n sinh ngày càng t ng, t ng b c áp ng t t h n yêu c u th cưỡ ă ướ đ ơ
t ; m ng l i c s ào t o du l ch b c i h c, cao ng (kho ng g n 40 tr ng), trung h c chuyênế ướ ơ đ đạ đẳ ườ
nghi p, d y ngh (h n 30 tr ng) và nhi u trung tâm d y ngh c hình thành và phát tri n nhanh, ơ ườ đượ
ang c nh h ng, quy ho ch và i u ch nh h p lý. C s v t ch t k thu t c a các c s ào t o,đ đượ đị ướ đ ề ơ ơ đ
b i d ng nhân l c du l ch c nâng c p, xây d ng m i, trang b ngày càng ng b và hi n i. i ưỡ đượ đồ đạ Độ
ng giáo viên, gi ng viên và ào t o viên - nhân t quy t nh s nghi p và ch t l ng ào t o - t ngũ đ ế đị ượ đ ă
nhanh v s l ng, nâng d n v ki n th c nghi p v , ngo i ng trách nhi m v i s nghi p ào ượ ế đ
t o, b i d ng nhân l c du l ch. Ch ng trình, giáo trình ào t o, b i d ng t ng b c c chu n ưỡ ươ đ ưỡ ướ đượ
hóa. Ch t l ng ào t o, b i d ng c nâng lên m t b c, l c l ng lao ng có tay ngh cao, áp ượ đ ưỡ đượ ướ ượ độ đ
ng các tiêu chu n qu c t ã c hình thành; ngu n l c trong n c u t cho ào t o, b i d ng ế đ đượ ướ đầ ư đ ưỡ
nhân l c du l ch ã c t ng c ng; ngu n l c bên ngoài c thu hút ngày m t t ng, n nay ã đ đượ ă ườ đượ ă đế đ
thu hút c trên 30 tri u USD cho phát tri n ngu n nhân l c du l ch và s d ng ngày m t hi u qu .đượ
Nh ng ti n b và c g ng nêu trên c a công tác ào t o, b i d ng nhân l c du l ch ã góp ph n quan ế đ ưỡ đ
tr ng vào vi c hình thành phát tri n i ng lao ng c a Ngành. N m 1990 toàn Ngành m i độ ũ độ ă
h n 17.000 lao ng tr c ti p, n nay ã có g n 30 v n lao ng tr c ti p (t ng g n 10 l n so v i 30ơ độ ế đế đ độ ế ă
n m tr c, ph n ông t các ngành khác chuy n sang) trên 70 v n lao ng gián ti p, ph n l n ă ướ đ độ ế
tu i d i 30 (60%); phân b trên ph m vi c n c (mi n B c 40%, mi n Trung 10%, mi n Nam đ ướ ướ
50%). Lao ng qu n lý chi m t tr ng khá cao (25%); lao ng ph c v tr c ti p các ngành nghđộ ế độ ế
chuyên sâu chi m 75%, trong ó l tân 9%, ph c v bu ng 14,8%, ph c v n u ng (bàn, bar)ế đ ă
15%, nhân viên n u n 10,6%, nhân viên l hành h ng d n viên 4,9%, nhân viên lái xe, ă ướ
tàu du l ch là 10,6% 36,5% còn l i lao ng m các ngh khác. Trong t ng s 56,86% lao độ
ng c ào t o (0,21% cán b t trình sau i h c; 12,75% i h c cao ng; 25,8%độ đượ đ đ độ đạ đạ đ
trung c p và 18,1% s c p (ngh ). Có 32% lao ng ph c v tr c ti p bi t ti ng Anh; 3,2% bi t ti ng ơ độ ế ế ế ế ế
Pháp; 3,6% bi t ti ng Trung Qu c các m c khác nhau; các ngo i ng khác c ng ã c quanế ế độ ũ đ đượ
tâm ào t o, nh ng s l ng ng i thông th o không nhi u. c bi t i ng cán b , công ch cđ ư ượ ườ Đặ độ ũ
ngành Du l ch m c dù v i biên ch r t h n h p (c quan T ng c c Du l ch hi n có 104 biên ch ; ng i ế ơ ế ườ
làm công tác du l ch t i các S V n hóa, Th thao Du l ch bình quân trong toàn qu c kho ng 10 ă
biên ch ), ã n l c v t b c, hoàn thành c ch c n ng qu n lý nhà n c v du l ch c t m chi nế đ ượ đượ ă ướ ế
l c và tác nghi p c th . Ch tr ng xã h i hóa trong ào t o du l ch, có s k t h p gi a nhà tr ng,ượ ươ đ ế ườ
doanh nghi p, ng i h c xây d ng i ng lao ng chuyên nghi p, k n ng nghi p v , ph m ườ để độ ũ độ ă
ch t và trách nhi m, i m i công ngh , t ng c ng qu n lý nhà n c và qu n lý kinh doanh. đổ ă ườ ướ
B ng 8. Ngu n nhân l c du l ch Vi t Nam
ĐVT: ng iườ
1990 1995 2000 2002 2005 2006 2007
thành tựu du lịch việt nam - Trang 2
thành tựu du lịch việt nam - Người đăng: Kang Yun Hee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
thành tựu du lịch việt nam 9 10 831