Ktl-icon-tai-lieu

Thẻ học sinh

Được đăng lên bởi lamphusang2014
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

THẺ HỌC SINH

THẺ HỌC SINH

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LUÂN
Ngày sinh: 10.04.2002
Nơi sinh: Đồng Nai
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG

Vũ Công Chính

Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG

Vũ Công Chính

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

THẺ HỌC SINH

THẺ HỌC SINH

Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG

Vũ Công Chính

Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG

Vũ Công Chính

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

THẺ HỌC SINH

THẺ HỌC SINH

Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG

Vũ Công Chính

Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG

Vũ Công Chính

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

THẺ HỌC SINH

THẺ HỌC SINH

Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG

Vũ Công Chính

Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG

Vũ Công Chính

...
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC
THẺ HỌC SINH
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LUÂN
Ngày sinh: 10.04.2002
Nơi sinh: Đồng Nai
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Công Chính
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC
THẺ HỌC SINH
Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Công Chính
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC
THẺ HỌC SINH
Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Công Chính
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC
THẺ HỌC SINH
Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Công Chính
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC
THẺ HỌC SINH
Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Công Chính
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC
THẺ HỌC SINH
Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Công Chính
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC
THẺ HỌC SINH
Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Công Chính
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC
THẺ HỌC SINH
Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Năm học: 2013 - 2014
Bắc Sơn, ngày 0 1 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Công Chính
Thẻ học sinh - Người đăng: lamphusang2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thẻ học sinh 9 10 440