Ktl-icon-tai-lieu

Thẻ tài sản cố định

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị : .........
Địa chỉ : .........

Mẫu số S12 - DNN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Số ........
Ngày .....tháng ....... năm....... lập thẻ.........
Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số......................Ngày .....tháng ....... năm.......
Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng ) TSCĐ:................................... Số hiệu TSCĐ.................................
Nước sản xuất(xây dựng)....................................................................Năm sản xuất..................................
Bộ phận quản lý, sử dụng....................................................................Năm đưa vào sử dụng.....................
Công suất(diện tích thiết kế)........................................................................................................................
Đình chỉ sử dụng TSCĐ Ngày .....tháng ....... năm.......
Lý do đình chỉ..............................................................................................................................................

Số hiệu
chứng từ
A

Nguyên giá tài sản cố định

Gia trị hao mòn tài sản cố định

Ngày tháng
năm

Diễn giải

Nguyên
giá

Năm

Giá trị
hao mòn

Cộng dồn

B

C

1

2

3

4

Dụng cụ phụ tùng kèm theo
Số
TT

Tên, quy cách dụng
cụ phụ tùng

Đơn vị
tính

Số
lượng

Giá trị

A

B

C

1

2

Ghi giảm TSCĐ chứng từ số : ............Ngày .....tháng ....... năm.......
Lý do giảm...............................................................................................................................................
Ngày .....tháng ....... năm.......
Người lập
( Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
( Ký, họ tên)

Giám đốc
( Ký, họ tên, đóng dấu)

...
Đơn vị : .........
Địa chỉ : .........
Mẫu số S12 - DNN
(Ban hành theo số 48/2006/ - BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Số ........
Ngày .....tháng ....... năm....... lập thẻ.........
Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số......................Ngày .....tháng ....... năm.......
Tên, hiệu, quy cách (cấp hạng ) TSCĐ:...................................Số hiệu TSCĐ.................................
Nước sản xuất(xây dựng)....................................................................Năm sản xuất..................................
Bộ phận quản lý, sử dụng....................................................................Năm đưa vào sử dụng.....................
Công suất(diện tích thiết kế)........................................................................................................................
Đình chỉ sử dụng TSCĐ Ngày .....tháng ....... m.......
do đình chỉ..............................................................................................................................................
Số hiệu
chứng từ
Nguyên giá tài sản cố định Gia trị hao mòn tài sản cố định
Ngày tháng
năm
Diễn giải
Nguyên
giá
Năm
Giá trị
hao mòn
Cộng dồn
A B C 1 2 3 4
Dụng cụ phụ tùng kèm theo
Số
TT
Tên, quy cách dụng
cụ phụ tùng
Đơn vị
tính
Số
lượng
Giá trị
A B C 1 2
Ghi giảm TSCĐ chứng từ số : ............Ngày .....tháng ....... năm.......
do giảm...............................................................................................................................................
Ngày .....tháng ....... năm.......
Người lập
( Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
( Ký, họ tên)
Giám đốc
( Ký, họ tên, đóng dấu)
Thẻ tài sản cố định - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thẻ tài sản cố định 9 10 170