Ktl-icon-tai-lieu

Thẻ tạm trú

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý
1.Người mang thẻ này được
miễn thị thực Việt Nam
2.Người mang thẻ này phải:
-Xuất trình thẻ khi nhà chức
trách yêu cầu
-Bảo quản, giữ gìn thẻ cẩn
thận.
-Làm thủ tục xin cấp thẻ mới
nếu có nhu cầu thay đổi nội
dung ghi trong thẻ.
-Có văn bản trình báo ngay
với cơ quan cấp thẻ khi thẻ bị
hư hỏng, thất lạc.
3.Nghiêm cấm các hành vi
làm giả, tẩy xoá, sửa chữa,
mua bán, cho người khác
mượn và sử dụng thẻ.

N6

3x4
cm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
THẺ TẠM TRÚ
Số……..(1)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho:

Họ tên: ………………………………..........……..
Giới tính Nam  nữ 
Sinh ngày ….. tháng…… năm……...………..
Mang hộ chiếu của:………………........……...
……………………………………….…..............…..
Số:………………………………….……............….
Cơ quan, tổ chức bảo lãnh.….....….......
……………………………………...............………..
Thẻ này có giá trị đến ngày …../…/……….
……………………………………….............……..
Cấp ngày ….. tháng .....năm…..
TRƯỞNG PHÒNG

Thuyết minh:
(1): bao gồm mã số và ký hiệu cho từng loại đối tượng nhập cảnh quy định tại Thông tư liên Bộ.
+Kích thước mẫu bằng kích thước hộ chiếu. In 2 mặt.
+Sử dụng hai thứ tiếng Việt Nam cà tiếng Anh.
+Thẻ có vân nền màu xanh, ở giữa có hình quốc huy chìm.
+Khi in có kỹ thuật bảo vệ.

...
NH NG I U C N CHÚ Ý Đ
1.Ng i mang th này cườ đượ
mi n th th c Vi t Nam
2.Ng i mang th này ph i:ườ
-Xu t trình th khi nhà ch c
trách yêu c u
-B o qu n, gi gìn th c n
th n.
-Làm th t c xin c p th m i
n u nhu c u thay i n iế đổ
dung ghi trong th .
-Có v n b n trình báo ngayă
v i c quan c p th khi th b ơ
h h ng, th t l c.ư
3.Nghiêm c m các hành vi
làm gi , t y xoá, s a ch a,
mua bán, cho ng i khácườ
m n và s d ng th .ượ
N6
3x4
cm
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T Ĩ
NAM
TH T M TRÚ
S ……..(1)
C c Qu n lý xu t nh p c nh c p cho:
H tên: ………………………………..........……..
Gi i tính Nam > n >
Sinh ngày ….. tháng…… n m……...………..ă
Mang h chi u c a ế :………………........……...
……………………………………….…..............…..
S :………………………………….……............….
C quan, t ch c b o lãnhơ .….....….......
……………………………………...............………..
Th này có giá tr n ngày …../…/………. đế
……………………………………….............……..
C p ngày ….. tháng .....n mă …..
TR NG PHÒNGƯỞ
Thuyết minh:
(1): bao gồm mã số và ký hiệu cho từng loại đối tượng nhập cảnh quy định tại Thông tư liên Bộ.
+Kích thước mẫu bằng kích thước hộ chiếu. In 2 mặt.
+Sử dụng hai thứ tiếng Việt Nam cà tiếng Anh.
+Thẻ có vân nền màu xanh, ở giữa có hình quốc huy chìm.
+Khi in có kỹ thuật bảo vệ.
Thẻ tạm trú - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thẻ tạm trú 9 10 949