Ktl-icon-tai-lieu

Thẻ thường trú

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý
1.Người mang thẻ này được
miễn thị thực Việt Nam
2.Người mang thẻ này phải:
-Xuất trình thẻ khi nhà chức
trách yêu cầu
-Bảo quản, giữ gìn thẻ cẩn
thận.
-Làm thủ tục xin cấp thẻ mới
nếu có nhu cầu thay đổi nội
dung ghi trong thẻ.
-Có văn bản trình báo ngay
với cơ quan cấp thẻ khi thẻ bị
hư hỏng, thất lạc.

-Định kỳ 3 năm kể từ
ngày cấp, trực tiếp đến
cơ quan cấp thẻ để đổi
thẻ
3.Nghiêm cấm các hành vi
làm giả, tẩy xoá, sửa chữa,
mua bán, cho người khác
mượn và sử dụng thẻ.

N11

3x4
cm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
THẺ THƯỜNG TRÚ

Số……..(1)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho:

Họ tên: ………………………………...........……..
Giới tính Nam  nữ 
Sinh ngày ….. tháng…… năm…....…………..
Mang hộ chiếu của:………………..........…...
………………………………………...............……..
Số:………………………………….….............…….
Thường trú tại:………………….….......……....
………………………………………...............……..
Thẻ này có giá trị đến ngày …../…/……….
……………………………………….…..............…..
Cấp ngày ….. tháng .....năm…..
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ XNC

Thuyết minh:
*(1): Bao gồm mã số và ký hiệu cho từng loại đối tượng cấp thẻ thường trú. Ký hiệu thẻ ghi cụ thể như
sau:
-ĐB: +Cấp cho người đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì dân chủ và hoà bình
hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại;
+Cấp cho người có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
-BL: cấp cho người có vợ, chồng, con, cha, mẹ là công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam.
-NK: Cấp cho ngừi được phép thường trú mà không cần thủ tục bảo lãnh.
*+Kích thước thẻ bằng kích thước hộ chiếu.
+Có vân nền màu vàng nhạt, ở giữa có hình quốc huy chìm.
+Khi in có kỹ thuật bảo vệ

...
NH NG I U C N CHÚ Ý Đ
1.Ng i mang th này cườ đượ
mi n th th c Vi t Nam
2.Ng i mang th này ph i:ườ
-Xu t trình th khi nhà ch c
trách yêu c u
-B o qu n, gi gìn th c n
th n.
-Làm th t c xin c p th m i
n u nhu c u thay i n iế đổ
dung ghi trong th .
-Có v n b n trình báo ngayă
v i c quan c p th khi th b ơ
h h ng, th t l c.ư
- nh k 3 n m k tĐị ă
ngày c p, tr c ti p n ế đế
c quan c p th iơ để đổ
th
3.Nghiêm c m các hành vi
làm gi , t y xoá, s a ch a,
mua bán, cho ng i khácườ
m n và s d ng th .ượ
N11
3x4
cm
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T Ĩ
NAM
TH TH NG TRÚ ƯỜ
S ……..(1)
C c Qu n lý xu t nh p c nh c p cho:
H tên: ………………………………...........……..
Gi i tính Nam < n <
Sinh ngày ….. tháng…… n m…....…………..ă
Mang h chi u c a ế :………………..........…...
………………………………………...............……..
S :………………………………….….............…….
Th ng trú t iườ :………………….….......……....
………………………………………...............……..
Th này có giá tr n ngày …../…/………. đế
……………………………………….…..............…..
C p ngày ….. tháng .....n mă …..
TR NG PHÒNG QU N LÝ XNCƯỞ
Thuyết minh:
*(1): Bao gồm mã số và ký hiệu cho từng loại đối tượng cấp thẻ thường trú. Ký hiệu thẻ ghi cụ thể như
sau:
-ĐB: +Cấp cho người đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì dân chủ và hoà bình
hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại;
+Cấp cho người có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
-BL: cấp cho người có vợ, chồng, con, cha, mẹ là công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam.
-NK: Cấp cho ngừi được phép thường trú mà không cần thủ tục bảo lãnh.
*+Kích thước thẻ bằng kích thước hộ chiếu.
+Có vân nền màu vàng nhạt, ở giữa có hình quốc huy chìm.
+Khi in có kỹ thuật bảo vệ
Thẻ thường trú - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thẻ thường trú 9 10 209