Ktl-icon-tai-lieu

thiết bị

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Duy Messj
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 997 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÀNH

THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG TÀU THỦY

HỆ ĐẠI HỌC

1 Thời gian đào tạo

4.5 năm

2 Khối lượng kiến thức toàn khóa

161 tín chỉ

Trong đó: Giáo dục đại cương

55 tín chỉ

Giáo dục chuyên nghiệp

STT

Mã
học
phần

Tên học phần

106 tín chỉ
Số
tín
chỉ

HP
HP
bắt
tự
buộc chọn

HP
học
trước

1

005004 Pháp luật đại cương

2

x

2

006001 Tiếng Anh cơ bản 1

3

x

3

001002 Giải tích 1

4

x

4

002001 Vật lý 1

3

x

5

003001 Hoá học đại cương

2

x

6

004001 Giáo dục thể chất (Điền kinh)

1

x

7

007001 Đường lối quân sự của Đảng

1

x

8

007002 Công tác quốc phòng, an ninh

1

x

9

007003 Quân sự chung

1

x

10

007004 Chiến thuật & KT bắn súng TL AK

1

x

11

084003 Hình hoạ-Vẽ kĩ thuật cơ khí

3

x

12

005001 Nguyên lý CBCN Mác-Lênin

5

x

13

006002 Tiếng Anh cơ bản 2

3

x

14

001001 Đại số

3

x

15

002002 Vật lý 2

3

x

16

004002 Giáo dục thể chất (B.Chuyền 1)

1

x

17

085001 Thực tập xưởng cơ khí

2

x

18

091012 Cơ học lý thuyết

3

x

001002

19

005002 Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

x

005001

20

001003 Giải tích 2

4

x

001001
001002

21

122000 Tin học đại cương

3

x

22

001005 Toán chuyên đề 1

2

x

23

411010 Quản trị doanh nghiệp

2

x

24

004004 Giáo dục thể chất (Bơi 1)

1

x

25

091021 Sức bền vật liệu 1

3

x

26

083005 Vật liệu kỹ thuật

2

x

27

005003 Đường lối CM của đảng CSVN

3

x

005002

28

001009 Quy hoạch tuyến tính

2

x

001001

29

003002 Môi trường và con người

2

x

30

091031 Sức bền vật liệu 2

3

x

31

091072 Cơ học thủy khí ứng dụng

3

x

32

083009 Nguyên lý máy

2

x

006001

001001

091012

001003
091021
001003
091012
091012

HP
tiên
quyết

STT

Mã
học
phần

Tên học phần

Số
tín
chỉ

HP
HP
bắt
tự
buộc chọn

HP
học
trước

HP
tiên
quyết

33

036008 Kĩ thuật điện

2

x

34

083003 Dung sai và Kỹ thuật đo

2

x

084003
085001

35

083006 Công nghệ vật liệu

2

x

083005

36

083002 Chi tiết máy

3

x

083009

37

083004 ĐA TK hệ truyền động cơ khí

1

x

083002

38

006800 Tiếng Anh kĩ thuật cơ khí

2

x

006002

39

074001 Kĩ thuật nhiệt

2

x

40

075701 Dao động và động lực học máy

2

x

41

032040 Kĩ thuật điện tử

2

x

42

083008 Công nghệ CAD/CAM/CNC

2

x

43

033035 Ro bot công nghiệp

2

x

44

071709 Lí thuyết và kết cấu tàu

3

x

45

071712 Vẽ tàu

2

x

46

071713 Công ước quốc tế về đóng tàu

2

x

47

073717 Kĩ thuật an toàn và môi trường

2

x

48

006702 Tiếng Anh kĩ thuật đóng tàu

2

x

49

031014 Điện tàu thủy đại cương

2

x

50

075702 Công nghệ chế tạo máy

3

x

083002
083006...
NGÀNH THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG TÀU THỦY HỆ ĐẠI HỌC
1 Thời gian đào tạo 4.5 năm
2 Khối lượng kiến thức toàn khóa 161 tín chỉ
Trong đó: Giáo dục đại cương 55 tín chỉ
Giáo dục chuyên nghiệp 106 tín chỉ
STT Tên học phần
1 005004 Pháp luật đại cương 2 x
2 006001 Tiếng Anh cơ bản 1 3 x
3 001002 Giải tích 1 4 x
4 002001 Vật lý 1 3 x
5 003001 Hoá học đại cương 2 x
6 004001 Giáo dục thể chất (Điền kinh) 1 x
7 007001 Đường lối quân sự của Đảng 1 x
8 007002 Công tác quốc phòng, an ninh 1 x
9 007003 Quân sự chung 1 x
10 007004 Chiến thuật & KT bắn súng TL AK 1 x
11 084003 Hình hoạ-Vẽ kĩ thuật cơ khí 3 x
12 005001 Nguyên lý CBCN Mác-Lênin 5 x
13 006002 Tiếng Anh cơ bản 2 3 x 006001
14 001001 Đại số 3 x
15 002002 Vật lý 2 3 x
16 004002 Giáo dục thể chất (B.Chuyền 1) 1 x
17 085001 Thực tập xưởng cơ khí 2 x
18 091012 Cơ học lý thuyết 3 x 001002
19 005002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x 005001
20 001003 Giải tích 2 4 x
21 122000 Tin học đại cương 3 x
22 001005 Toán chuyên đề 1 2 x 001001
23 411010 Quản trị doanh nghiệp 2 x
24 004004 Giáo dục thể chất (Bơi 1) 1 x
25 091021 Sức bền vật liệu 1 3 x 091012
26 083005 Vật liệu kỹ thuật 2 x
27 005003 Đường lối CM của đảng CSVN 3 x 005002
28 001009 Quy hoạch tuyến tính 2 x 001001
29 003002 Môi trường và con người 2 x
30 091031 Sức bền vật liệu 2 3 x
31 091072 Cơ học thủy khí ứng dụng 3 x
32 083009 Nguyên lý máy 2 x 091012
học
phần
Số
tín
chỉ
HP
bắt
buộc
HP
tự
chọn
HP
học
trước
HP
tiên
quyết
001001
001002
001003
091021
001003
091012
thiết bị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết bị - Người đăng: Nguyễn Hoàng Duy Messj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
thiết bị 9 10 362