Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế cống lộ thiên

Được đăng lên bởi thuydungtl01-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2699 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 
ThiÕt kÕ cèng lé thiªn
§Ò sè 10A
A. Tµi LiÖu:
1. NhiÖm vô:
-  !"#
- $%&'()*+#
- ,-./!-0*12345!
2. C¸c lu lîng vµ mùc níc thiÕt kÕ
6783B¶ng sè liÖu vµ c¸c møc níc cèng A9
: 0./  *+
;<!
=>
?
*
@
6@
A
B9
C
D!(<
6@9
C

@
6@9
C

@
6@9
C

@
6@9
C
'
@
6@9
10A 93 3,32 3,50 7,40 8,60 2,50
3. Tµi liÖu vÒ kªnh h¹ lu:
CE(<FG#
="@E@F4GH#"E@FGIH#
="EFI4
3J
4. Tµi liÖu vÒ giã:
:D!KL
I A H I A H
M6@B9
I2G IG IIG 42G 4G 4JG
5. ChiÒu dµi truyÒn sãng:
: 0./ CNO0 C@
P6@9 I A
6. Tµi liÖu ®Þa chÊt:
- =Q"6RAGH9-6RGH9#
- =E/S6RGH9-6349#
- =TS6349-63A9
!"#$%& '(&)* 
Thiết kế cống lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế cống lộ thiên - Người đăng: thuydungtl01-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Thiết kế cống lộ thiên 9 10 779