Ktl-icon-tai-lieu

Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO CÔNG TY

THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ
KHÔNG CẠNH TRANH

Thỏa Thuận Bảo Mật Thông Tin Và Không Cạnh Tranh này (sau đây gọi chung là “Thỏa Thuận”) được lập, xem
xét, hiểu rõ và thống nhất ký kết, thực hiện giữa:
BÊN SỞ HỮU THÔNG TIN
(dưới đây được gọi là "Công Ty")
CÔNG TY ………………….
ĐỊA CHỈ: ……………..
ĐIỆN THOẠI: ………..
FAX:
………….
ĐẠI DIỆN: …………………
CHỨC VỤ: ………………..

BÊN ĐƯỢC BIẾT THÔNG TIN
(dưới đây được gọi là "Nhân Viên")
ÔNG/BÀ: ……………….
SINH NĂM: ……………….
HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ: ……………….
CHỖ Ở HIỆN TẠI: ……………………..
ĐIỆN THOẠI: …………….
SỐ CMTND: ………. CẤP NGÀY: …………..
NƠI CẤP: CA. ……………..

(Công Ty hoặc Nhân Viên, nay gọi chung là "Các Bên", và gọi riêng là "Bên". Thuật ngữ "Công Ty" được sử dụng
trong Thỏa Thuận này, tùy từng trường hợp cụ thể và ngữ cảnh phù hợp, sẽ bao gồm: Người đại diện theo pháp
luật, các thành viên ban lãnh đạo, các nhân viên, các đại lý và các đại diện hợp pháp khác của Công Ty hoặc do
Công Ty chỉ định).
Căn cứ:
 Điều Lệ của Công Ty;
 Hợp Đồng số …/…. được ký kết giữa Công Ty và Nhân Viên ngày ….tháng ….. năm ……. và các hợp
đồng ký kết tiếp theo;
 Thỏa Ước Lao Động Tập Thể (nếu có);
 Nội Quy Lao Động;
 Quyết định bổ nhiệm số (nếu có);
 Thỏa thuận của Các Bên;
 Nhằm duy trì hoạt động kinh doanh bền vững của Công Ty, và đảm bảo các bí mật kinh doanh của Công
Ty được bảo vệ toàn vẹn.
Ghi chú: Trong trường hợp Nhân Viên là các cán bộ quản lý giữ chức danh thành viên hội đồng quản trị, và Công
ty thấy cần thiết phải ký Thỏa Thuận Bảo Mật này với những người này, thì không liệt kê Hợp Đồng Lao Động, vì
những người này làm việc không phải theo cơ chế hợp đồng lao động.
Xét Rằng:
A. Nhân Viên hiện đang làm việc hợp pháp (hoặc cổ đông) tại Công Ty. Với vai trò của mình, Nhân Viên đã
tiếp cận, được cho phép tiếp cận, và đã, đang hoặc sẽ có được những thông tin mật về Công Ty và hoạt
động kinh doanh, cũng như hoạt động nội bộ của Công Ty. Những thông tin mật này có giá trị quan trọng
đối với Công Ty, và có khái niệm cơ bản như quy định tại Điều 1 dưới đây.
B. Sử dụng hoặc tiết lộ thông tin mật của Công Ty, không phải vì lợi ích của Công Ty, sẽ gây ra những nguy
hại đáng kể cho Công Ty, và chỉ riêng những thiệt hại về tiền sẽ không đủ để bồi thường cho Công Ty về
việc sử dụng hay tiết lộ các thông tin mật trái phép.
C. Trong quá trình làm việc hoặc là cổ đông tại Công Ty, Nhân Viên đã, đang và sẽ nhận khoản thù lao đáng
kể theo Hợp Đồng Lao Động đã ký kết, hoặc quy chế hoạt động của Công Ty, và Công Ty có quyền lợi
hợp pháp trong việc bảo v...
LOGO CÔNG TY
THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ
KHÔNG CẠNH TRANH
Thỏa Thuận Bảo Mật Thông Tin Không Cạnh Tranh này (sau đây gọi chung “Thỏa Thuận”) được lập, xem
xét, hiểu rõ và thống nhất ký kết, thực hiện giữa:
BÊN SỞ HỮU THÔNG TIN
(dưới đây được gọi là "Công Ty")
BÊN ĐƯỢC BIẾT THÔNG TIN
(dưới đây được gọi là "Nhân Viên")
CÔNG TY …………………. ÔNG/BÀ: ……………….
SINH NĂM: ……………….
ĐỊA CHỈ: ……………..
HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ: ……………….
CHỖ Ở HIỆN TẠI: ……………………..
ĐIỆN THOẠI: ………..
FAX: ………….
ĐIỆN THOẠI: …………….
ĐẠI DIỆN: …………………
CHỨC VỤ: ………………..
SỐ CMTND: ………. CẤP NGÀY: …………..
NƠI CẤP: CA. ……………..
(Công Ty hoặc Nhân Viên, nay gọi chung là "Các Bên", và gọi riêng là "Bên". Thuật ngữ "Công Ty" được sử dụng
trong Thỏa Thuận này, y từng trường hợp cụ thể ng cảnh phù hợp, sẽ bao gồm: Người đại diện theo pháp
luật, các thành viên ban lãnh đạo, các nhân viên, các đại các đại diện hợp pháp khác của Công Ty hoặc do
Công Ty chỉ định).
Căn cứ:
Điều Lệ của Công Ty;
Hợp Đồng số …/…. được kết giữa Công Ty Nhân Viên ngày ….tháng ….. năm ……. các hợp
đồng ký kết tiếp theo;
Thỏa Ước Lao Động Tập Thể (nếu có);
Nội Quy Lao Động;
Quyết định bổ nhiệm số (nếu có);
Thỏa thuận của Các Bên;
Nhằm duy trì hoạt động kinh doanh bền vững của Công Ty, đảm bảo các bí mật kinh doanh của Công
Ty được bảo vệ toàn vẹn.
Ghi chú: Trong trường hợp Nhân Viên là các cán bộ quản lý giữ chức danh thành viên hội đồng quản trị, và Công
ty thấy cần thiết phải ký Thỏa Thuận Bảo Mật này với những người này, thì không liệt kê Hợp Đồng Lao Động, vì
những người này làm việc không phải theo cơ chế hợp đồng lao động.
Xét Rằng:
A. Nhân Viên hiện đang làm việc hợp pháp (hoặc cổ đông) tại Công Ty. Với vai trò của mình, Nhân Viên đã
tiếp cận, được cho phép tiếp cận, đã, đang hoặc sẽ được những thông tin mật về Công Ty hoạt
động kinh doanh, cũng như hoạt động nội bộ của Công Ty. Những thông tin mật nàygtr quan trọng
đối với Công Ty, và có khái niệm cơ bản như quy định tại Điều 1 dưới đây.
B. Sử dụng hoặc tiết lộ thông tin mật của Công Ty, không phải vì lợi ích của Công Ty, sẽ gây ra những nguy
hại đáng kể cho Công Ty, và chỉ riêng những thiệt hại về tiền sẽ không đủ để bồi thường cho Công Ty về
việc sử dụng hay tiết lộ các thông tin mật trái phép.
C. Trong quá trình làm việc hoặc là cổ đông tại Công Ty, Nhân Viên đã, đang và sẽ nhận khoản thù lao đáng
kể theo Hợp Đồng Lao Động đã kết, hoặc quy chế hoạt động của Công Ty, Công Ty quyền lợi
hợp pháp trong việc bảo vệ hoạt động kinh doanh và triển vọng tương lai của Công Ty.
Nay,
Các Bên đồng ý, thống nhất ký kết và thực hiện Thỏa Thuận này theo những điều khoản và điều kiện dưới đây.
1. Một số khái niệm cơ bản:
Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh - Trang 2
Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh 9 10 813