Ktl-icon-tai-lieu

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***--------

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Bản Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động này (Sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận”) được lập
ngày ____/______/2009 bởi Các Bên:
CÔNG TY TNHH............................................................................
Trụ sở: ..............................................................................................Hà Nội, Việt Nam
Tel: .................................................................................................................................................
Fax: .................................................................................................................................................
Người đại diện theo pháp luật: Ông ...............................................................................................
Chức danh: .....................................................................................................................................
Và
ÔNG (“Người Lao Động”):............................................................................................................
Ngày sinh: ......................................................................................................................................
Số CMND: .....................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................................................
Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:
Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động
1.1 ……và Người Lao Động đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …/…./…… và
Hợp đồng đào tạo số ….. ký ngày …/…./…….
1.2 Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và
Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký Thỏa Thuận này.
Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi thường nào khác.
1.3 Thanh toán cho Người Lao Động các khoản sau: Tổng cộng là ….. đồng
- Lương: - Trợ cấp khác:
- Trợ cấp thôi việc: - Ngày nghỉ phép:
Điều 2: Thỏa thuận khác

2.1 Thỏa Thuận này được lập thành hai (2) bản tiếng Anh va tiếng Việt có giá trị như nhau. Mỗi
Bên giữ một (1) bản tiếng Anh va tiếng Việt để thực hiện.
2.2 Các Bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết tốt nhất của mình, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự
ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.
TRƯỚC SỰ...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------***--------
THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Bản Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động này (Sau đây gọi tắt “Thỏa Thuận”) được lập
ngày ____/______/2009 bởi Các Bên:
CÔNG TY TNHH............................................................................
Trụ sở: ..............................................................................................Hà Nội, Việt Nam
Tel: .................................................................................................................................................
Fax: .................................................................................................................................................
Người đại diện theo pháp luật: Ông ...............................................................................................
Chức danh: .....................................................................................................................................
ÔNG (“Người Lao Động”):............................................................................................................
Ngày sinh: ......................................................................................................................................
Số CMND: .....................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................................................
Hai Bên thỏa thuận thống nhất nội dung sau:
Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động
1.1 ……và Người Lao Động đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động số ….. ngày …/…./……
Hợp đồng đào tạo số ….. ngày /…./…….
1.2 Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động
Hợp đồng Đào tạo chữ của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt t ngày Thỏa Thuận này.
Hai Bên sẽ không yêu cầu bồi thường nào khác.
1.3 Thanh toán cho Người Lao Động các khoản sau: Tổng cộng ….. đồng
- Lương: - Trợ cấp khác:
- Trợ cấp thôi việc: - Ngày nghỉ phép:
Điều 2: Thỏa thuận khác
Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động - Trang 2
Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động 9 10 18