Ktl-icon-tai-lieu

THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN
CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG1
Chúng tôi ký tên dưới đây:
Vợ:.........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:

do...........................................................................................

cấp ngày................................. tháng...........................năm.....................................................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................
Chồng:...................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:

............................................... do............................................

cấp ngày................................. tháng.................... năm...........................................................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................
Chúng tôi đã kết hôn từ ngày ....................................đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn
số : .............................do............................................cấp ngày.............................................
Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo dựng được các tài sản chung sau:
1. Căn nhà tọa lạc tại số:................................ đường.............................................................
phường (xã)............................quận (huyện).............................................................. theo
giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:.............................
................................................................................................................................................
2. Căn nhà tọa lạc tại số :............................ đường................................................................
phường (xã) quận : ........................................(huyện):...............................................
giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nh...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỎA THUẬN
CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG
1
Chúng tôi tên dưới đây:
Vợ:.........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: do...........................................................................................
cấp ngày................................. tháng...........................năm.....................................................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................
Chồng:...................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ............................................... do............................................
cấp ngày................................. tháng.................... năm...........................................................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................
Chúng tôi đã kết hôn từ ngày ....................................đến nay Giấy chứng nhận kết hôn
số : .............................do............................................cấp ngày.............................................
Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi tạo dựng được các tài sản chung sau:
1. Căn nhà tọa lạc tại số:................................ đường.............................................................
phường (xã)............................quận (huyện).............................................................. theo
giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở:.............................
................................................................................................................................................
2. Căn nhà tọa lạc tại số :............................đường................................................................
phường (xã) quận : ........................................(huyện):............................................... theo
giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở:..............................
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố
THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG - Trang 2
THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG 9 10 794