Ktl-icon-tai-lieu

Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị cấp trên..................
Tên đơn vị:...........................
Số:.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày ...... tháng ...... năm............

THỎA THUẬN TẠM HOÃN
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
- Căn cứ Quyết định số:..........ngày.............của............ về việc thành lập đơn vị;
- Căn cứ Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Thông tư số
21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng
dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9-5-2003.
- Căn cứ hợp đồng lao động giữa........... (tên đơn vị) và ông (bà)........... ký ngày..............;
- Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày........... của ông (bà).................
(chức danh, phòng ban đang công tác).
THỎA THUẬN
Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa............... (tên đơn vị) và ông
(bà).............ký ngày............... kể từ ngày............đến hết ngày......................ông
(bà) .................có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo
sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng ...................(nơi người lao động đang công tác).
Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ................
không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ............ (tên đơn vị) ............
(tên đơn vị) có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông
(bà)..................đến hết ngày...............(1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).
Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà)............... phải có
mặt tại................(tên đơn vị). Trong trường hợp quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp
đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại ............(tên đơn vị) mà không có lý do chính đáng
thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động.
Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,.......... (tên đơn vị) có trách
nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà)...............phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh
và nhu cầu cán bộ của............. (tên đơn vị). Trong trường hợp ông (bà) ...............không đồng
ý với sự phân công của .............(tên đơn vị), hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ.
NGƯỜI LAO ĐỘNG

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

...
Tên đơn vị cấp trên..................
Tên đơn vị:...........................
Số:.............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày ...... tháng ...... năm............
THỎA THUẬN TẠM HOÃN
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
- Căn cứ Quyết định số:..........ngày.............của............ về việc thành lập đơn vị;
- Căn cứ Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Thông số
21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động Thương binh hội hướng
dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9-5-2003.
- Căn cứ hợp đồng lao động giữa........... (tên đơn vị) và ông (bà)........... ký ngày..............;
- Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày........... của ông (bà).................
(chức danh, phòng ban đang công tác).
THỎA THUẬN
Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa............... (tên đơn vị) ông
(bà).............ký ngày............... kể từ ngày............đến hết ngày......................ông
(bà) .................có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu liên quan theo
sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng ...................(nơi người lao động đang công tác).
Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ................
không được hưởng lương, BHXH, BHYT các chế đ khác từ............ (tên đơn vị) ............
(tên đơn vị) trách nhiệm thanh toán tiền lương các chế độ khác đối với ông
(bà)..................đến hết ngày...............(1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).
Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà)............... phải
mặt tại................(tên đơn vị). Trong trường hợp quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp
đồng lao động, ông (bà) không mặt tại ............(tên đơn vị) không do chính đáng
thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động.
Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,.......... (tên đơn vị) trách
nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà)...............phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh
nhu cầu cán bộ của............. (tên đơn vị). Trong trường hợp ông (bà) ...............không đồng
ý với sự phân công của .............(tên đơn vị), hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ.
NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 9 10 455