Ktl-icon-tai-lieu

Thỏa thuận thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 897 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên đơn vị
......................

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày..... tháng..... năm.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội....................

1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................
Tên giao dịch: .........................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................
Điện thoại:.............................Fax: ...................................Email: ..........................
3. Số tài khoản: ..................................tại:...............................................................
4. Giấy phép đăng ký kinh doanh số...... ngày...... tháng...... năm...... do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh..... cấp.
5. Vốn điều lệ tại thời điểm xin cấp phép: ...............................................................
6. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp (dự kiến): :........................
........................................................................ ........................................................
7. Dự kiến kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép:
..........
8. Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị gồm có:
..........
Đề nghị được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.
Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Tổng giám đốc
hoặc giám đốc Doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Nơi nhận:
..........

...
Mu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH
ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hi
Tên đơn vị
......................
Cng hoà xã hi ch nghĩa Việt Nam
Độc lp - T do - Hnh phúc
......., ngày..... tháng..... năm.....
ĐƠN Đ NGH
Cp giy phép hoạt động gii thiu vic làm
Kính gi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hi....................
1. Tên doanh nghip: ..............................................................................................
Tên giao dch: .........................................................................................................
2. Địa ch tr s chính:............................................................................................
Điện thoi:.............................Fax: ...................................Email: ..........................
3. S tài khon: ..................................ti:...............................................................
4. Giấy phép đăng ký kinh doanh số...... ngày...... tháng...... năm...... do S Kế hoạch và Đầu tư
tnh..... cp.
5. Vốn điều l ti thời điểm xin cp phép: ...............................................................
6. H và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghip (d kiến): :........................
........................................................................ ........................................................
7. D kiến kế hoch hot động ca doanh nghip trong thi hn giy phép:
..........
8. Hồ sơ kèm theo Đơn đề ngh gm có:
-
-
-
..........
Đề nghị được cp giy phép hoạt động gii thiu vic làm.
Doanh nghip cam kết thc hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hin hành của Nhà nước.
Tổng giám đốc
hoặc giám đốc Doanh nghip
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Nơi nhận:
..........
Thỏa thuận thành lập trung tâm giới thiệu việc làm - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thỏa thuận thành lập trung tâm giới thiệu việc làm 9 10 538