Ktl-icon-tai-lieu

Thỏa thuận tín dụng

Được đăng lên bởi hadu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2070 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

THỎA THUẬN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI
Số: ……………………….
Chương trình tín dụng học phí là chương trình cho phép các sinh viên khi nhập học chỉ
phải đóng một phần số tiền học phí phải nộp theo quy định. Phần còn lại sinh viên được nợ
(cấp tín dụng) cho đến khi ra trường và trả dần trong vòng 5 năm kể từ thời điểm ra trường.
Hôm nay, ngày … tháng …. năm 2015 - tại Trường đại học FPT, chúng tôi gồm có:
1. Bên cấp tín dụng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
(Sau đây gọi là Nhà trường)
Địa chỉ: ……………………………………
Điện thoại: …………….

Fax: …………………..

Đại diện bởi ông/bà: ……………………..

Chức vụ: …………………………..

2. Bên nhận tín dụng:
(Sau đây gọi là Sinh viên)
Ông/Bà: ……………………………………….. Mã số SV:……………………………….
CMND số ………………….do CA …………..cấp ngày...../…./…....

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………......................
Điện thoại: …………………..
3. Bên bảo lãnh:
(Sau đây gọi là Phụ huynh)
Ông/Bà: ……………………………………….. Quan hệ với sinh viên: …………………..
CMND số ………………….do CA …………..cấp ngày...../…./…....
Hộ khẩu: ………………………………………………………………………......................
Điện thoại: …………………..
Các bên thoả thuận ký kết Thỏa thuận tín dụng học phí (“Thỏa thuận”) với các điều khoản
và điều kiện sau:
Điều 1. Số tiền và mục đích tín dụng
1. Nhà trường đồng ý cấp cho sinh viên khoản tín dụng học phí bằng…….% học phí toàn khóa học
sinh viên phải nộp.
Số tiền tín dụng giải ngân thực tế từng kỳ bằng……% tín dụng được cấp của kỳ đó nhân với số
tiền học phí sinh viên phải nộp của kỳ học đó.

22.2-BM/KHCN/TPB V1/0

1/5

2. Mục đích tín dụng: Đóng một phần học phí học tập của Sinh viên tại trường Đại học FPT.
3. Phương thức giải ngân: Số tiền tín dụng giải ngân từng kỳ được trừ thẳng vào số tiền học phí
sinh viên phải nộp cho kỳ học đó.
Điều 2. Thời hạn tín dụng, cắt tín dụng
1. Thời hạn tín dụng: Tối đa 120 tháng kể từ ngày khai giảng khóa học của SV. Thời gian ân hạn:
Tối đa 60 tháng tính từ ngày khai giảng đến ngày sinh viên có quyết định tốt nghiệp.
2. Các thời hạn trên đây đã bao gồm cả thời gian Sinh viên được Nhà trường cho phép nghỉ học có
thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có).
3. Trường hợp thỏa thuận buộc phải kết thúc trước hạn do sinh viên có nhu cầu tất toán sớm hoặc
sinh viên có quyết định thôi học thì thời hạn tín dụng là tính đến ngày tất toán hoặc ngày trên quyết
định thôi học.
4. Trường hợp sinh viên bị dừng học bắt buộc do nợ quá 10 tín chỉ sẽ bị cắt (không khôi phục) tín
dụng và phải nộp đủ 100% học phí kể ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
THỎA THUẬN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI
Số: ……………………….
Chương trình tín dụng học phí là chương trình cho phép các sinh viên khi nhập học chỉ
phải đóng một phần số tiền học phí phải nộp theo quy định. Phần còn lại sinh viên được nợ
(cấp tín dụng) cho đến khi ra trường và trả dần trong vòng 5 năm kể từ thời điểm ra trường.
Hôm nay, ngày … tháng …. năm 2015 - tại Trường đại học FPT, chúng tôi gồm có:
1. Bên cấp tín dụng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
(Sau đây gọi là Nhà trường)
Địa chỉ: ……………………………………
Điện thoại: ……………. Fax: …………………..
Đại diện bởi ông/bà: …………………….. Chức vụ: …………………………..
2. Bên nhận tín dụng:
(Sau đây gọi là Sinh viên)
Ông/Bà: ……………………………………….. Mã số SV:……………………………….
CMND số ………………….do CA …………..cấp ngày...../…./…....
Hộ khẩu: ………………………………………………………………………......................
Điện thoại: …………………..
3. Bên bảo lãnh:
(Sau đây gọi là Phụ huynh)
Ông/Bà: ……………………………………….. Quan hệ với sinh viên: …………………..
CMND số ………………….do CA …………..cấp ngày...../…./…....
Hộ khẩu: ………………………………………………………………………......................
Điện thoại: …………………..
Các bên thoả thuận ký kết Thỏa thuận tín dụng học phí (“Thỏa thuận”) với các điều khoản
và điều kiện sau:
Điều 1. Số tiền và mục đích tín dụng
1. Nhà trường đồng ý cấp cho sinh viên khoản tín dụng học phí bằng…….% học phí toàn khóa học
sinh viên phải nộp.
Số tiền tín dụng giải ngân thực tế từng kỳ bằng……% tín dụng được cấp của kỳ đó nhân với số
tiền học phí sinh viên phải nộp của kỳ học đó.
Thỏa thuận tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thỏa thuận tín dụng - Người đăng: hadu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thỏa thuận tín dụng 9 10 241