Ktl-icon-tai-lieu

THOẢ THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 6:
VĂN BẢN THOẢ THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

-----------------------

Số: / CV- SXD

.......ngày......tháng....năm..........

THOẢ THUẬN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Kính gửi: Sở Văn hoá- Thông tin..........

1- Sở Xây dựng......... nhận được văn bản đề nghị thoả thuận của Sở Văn hoáThông tin.....kèm theo hồ sơ xin thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo của tổ
chức, cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại của tổ chức, cá nhân) xin phép thực hiện
quảng cáo tại:
- Địa điểm......................................................................................................................
- Loại công trình: ..........................................................................................................
- Diện tích: ....................................................................................................................
- Chiều cao: ..................................................................................................................
Đơn vị hoặc người thiết kế: ........................................................................................
Tổ chức, cá nhân thẩm định: (nếu có)..........................................................................
Dự kiến thời gian thực hiện: ........................................................................................
2- Ý kiến thoả thuận của Sở Xây dựng.........................................................................

SỞ XÂY DỰNG
(ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

...
Phụ lục 6:
VĂN BẢN THOẢ THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
SỞ XÂY DỰNG
--------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Số: / CV- SXD .......ngày......tháng....năm..........
THOẢ THUẬN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Kính gửi: Sở Văn hoá- Thông tin..........
1- Sở Xây dựng......... nhận được văn bản đề nghị thoả thuận của Sở Văn hoá-
Thông tin.....kèm theo hồ xin thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo của tổ
chức, nhân (tên, địa chỉ, điện thoại của tổ chức, nhân) xin phép thực hiện
quảng cáo tại:
- Địa điểm......................................................................................................................
- Loại công trình: ..........................................................................................................
- Diện tích: ....................................................................................................................
- Chiều cao: ..................................................................................................................
Đơn vị hoặc người thiết kế: ........................................................................................
Tổ chức, cá nhân thẩm định: (nếu có)..........................................................................
Dự kiến thời gian thực hiện: ........................................................................................
2- Ý kiến thoả thuận của Sở Xây dựng.........................................................................
SỞ XÂY DỰNG
(ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
THOẢ THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THOẢ THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO 9 10 773