Ktl-icon-tai-lieu

thoát nước mỏ

Được đăng lên bởi Bố Kubi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4848 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Phần 1 - Chương 4: THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC

Chương 4: THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC
Hệ thống thoát nước đường ôtô bao gồm hàng loạt các công trình và các biện pháp
kỹ thuật được xây dựng để đảm bảo nền đường không bị ẩm ướt. Các công trình này
có tác dụng tập trung thoát nước nền đường hoặc ngăn chặn nước ngấm vào nền
đường và mặt đường làm cho cường độ chịu lực của nền đất và vật liệu làm mặt đường
giảm đáng kể và do đó kết cấu mặt đường dễ bị phá hỏng. Vì vậy, việc thiết kế hệ
thống thoát nước trên đường một cách hợp lý có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế và nâng
cao chất lượng khai thác đường ôtô. Theo phương án tuyến đã vạch, để đảm bảo thoát
nước tốt cho đường cần thiết kế cầu, cống và rãnh.

1. Rãnh thoát nước
1.1 Rãnh biên
Rãnh biên (Rãnh dọc) được bố trí ở những đoạn đường đào, nữa đào nữa đắp, và
các đoạn đắp thấp dưới 50cm.
Tiết diện và độ dốc của rãnh phải đảm bảo không lắng đọng phù sa ở đáy rãnh, tức
là độ dốc tối thiểu không được nhỏ hơn 0,5%. Phải thiết kế sao cho không để nước từ
rãnh nền đường đắp tràn về rãnh nền đường đào (trừ trường hợp nền đường đào không
nhỏ hơn 100m). Nước trong rãnh phải được thoát về sông suối hay chổ trũng cách xa
nền đường.
1.2 Tính toán rãnh biên
Các đặc trưng thủy lực của rãnh :

ω = (b + mh 0 )h 0
χ = b + m'h0

(4.1)
(4.2)

Hình 4.1: Cấu tạo rãnh biên
2
2
m' = (1 + m1 ) + (1 + m 2 )
Trong đó:
h0 : Chiều sâu nước chảy, ho = 0,4m.
b : Chiều rộng đáy rãnh (m).
h : Chiều sâu rãnh.
h  h0 + 0,2

(4.3)

(4.4)

 : Tiết diện nước chảy của rãnh: ϖ = (b + m.h0 ).h0

(4.5)

χ = b + m'.h0

(4.6)

 : Chu vi ướt.

ϖ ( b + m.h0 ) h0
=
χ
b + m'h 0

(4.7)

Q: lưu lượng thoát nước của rãnh: Q = .V

(4.8)

R : Bán kính thủy lực. R =

40

Phần 1 - Chương 4: THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC

V: vận tốc nước chảy trong rãnh.
Ta thấy lưu lượng nước chảy tỉ lệ thuận với bán kính R. Từ đó nếu diện tích thoát
nước  không đổi thì rãnh có chu vi ướt nhỏ nhất có khả năng thoát nước lớn nhất. Vậy
khả năng thoát nước lớn nhất khi:
dQ
= 0 với : tỉ số giữa chiều rộng và chiều sâu nước chảy.
dβ
b

Điều kiện để tiết diện hình thang tối ưu về mặt thủy lực là: h = m'−2m
0
m: Hệ số mái dốc trung bình: m =
2

m1 + m 2
2

(4.9)

2

và m' = (1 + m1 ) + (1 + m2 )
(4.10)
với m1: độ dốc mái của rãnh phía phần xe chạy.
m2: độ dốc mái của rãnh phía phần đối diện
Tính toán rãnh:
Để tính toán rãnh, chọn kích thước sau đó kiểm tra khả năng thoát nước của rãnh:
Chọn: b = 0,4m; m1 = m2 = m = 1.5; h0 = 0.4m.
B = b + 2mh0 = 0,4 + 2x1.5x0.4 = 1.60 m (B: đá...
Phần 1 - Chương 4: THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC
Chương 4: THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC
Hệ thống thoát nước đường ôtô bao gồmng loạt các công trình các biện pháp
kỹ thuật được xây dựng để đảm bảo nền đường không bị ẩm ướt. Các công trình này
tác dụng tập trung thoát ớc nền đường hoặc ngăn chặn nước ngấm vào nền
đường và mặt đường làm cho cường độ chịu lực của nền đất và vật liệu làm mặt đường
giảm đáng kể do đó kết cấu mặt đưng dễ bị phá hỏng. vậy, việc thiết kế hệ
thống thoát nước trên đường một cách hợp lý có ý nghĩa rất ln về mặt kinh tế và nâng
cao chất lượng khai thác đường ôtô. Theo phương án tuyến đã vạch, để đảm bảo thoát
nước tốt cho đường cần thiết kế cầu, cống và rãnh.
1. Rãnh thoát nước
1.1 Rãnh biên
Rãnh biên (Rãnh dọc) được b trí những đoạn đường đào, nữa đào nữa đắp,
các đoạn đắp thấp dưới 50cm.
Tiết diện độ dốc của rãnh phải đảm bảo không lắng đọng phù sa đáy rãnh, tức
độ dốc tối thiểu không được nhỏ hơn 0,5%. Phải thiết kế sao cho không đ nước từ
rãnh nền đường đắp tràn về rãnh nền đường đào (trừ trường hợp nền đường đào không
nhỏ hơn 100m). Nước trong rãnh phải được thoát về sông suối hay chổ trũng cách xa
nền đường.
1.2 Tính toán rãnh biên
Các đặc trưng thủy lực của rãnh :
00
h)mhb(
+=
ω
(4.1)
0
'hmb
+=
χ
(4.2)
Hình 4.1: Cấu tạo rãnh biên
Trong đó:
)m1()m1('m
2
2
2
1
+++=
(4.3)
h
0
: Chiều sâu nước chảy, h
o
= 0,4m.
b : Chiều rộng đáy rãnh (m).
h : Chiều sâu rãnh. h h
0
+ 0,2 (4.4)
: Tiết diện nước chảy của rãnh:
00
)..( hhmb
+=
ϖ
(4.5)
: Chu vi ướt.
0
'.hmb
+=
χ
(4.6)
R : Bán kính thủy lực.
( )
0
00
'
.
hmb
hhmb
R
+
+
==
χ
ϖ
(4.7)
Q: lưu lượng thoát nước của rãnh: Q = .V (4.8)
40
thoát nước mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thoát nước mỏ - Người đăng: Bố Kubi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
thoát nước mỏ 9 10 680