Ktl-icon-tai-lieu

Thời gian biểu giúp thi làm bài tốt

Được đăng lên bởi vietviet.pham98
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ST
T
1
2
3

Time
SÁNG
TRƯA

4

Mục tiêu
Học chính
Ngủ trưa
Học thêm
Nghỉ
chs
Ở
Ôn lý
nhà thuyết
Ở
SH cá
nhà nhân
BTVN
Học lại

Chi tiết
Học chính ở trường (học tập nghiêm túc)
Tập trung ngủ, ko ôm máy tính
Học nghe giảng làm bài đầy đủ.

Thời lượng
7H-11h30
12H-14H
14H-16h40

Dậy chs máy tính, chs
Lôi sak ra học lí thuyết, đọc nghiền ngẫm, NÊN ĐỌC SÁCH
ko nên làm bt

14H-15H

5

CHIỀU

6
7
8

Ăn tốt ngủ tốt là bí quyết thành công, ăn uống đầy đủ
Giải quyết tập trung bài tập về nhà. 1h30'
Tự lôi sák vở đã học ra đọc từ sáng tới h học lại cho chắc.
Lấy sách tham khảo ra học thêm. Nghiên cứu thêm, mỗi
hôm nghiên cứu 1 môn trah lan man. Môn nào yếu
Nghiên cứu nghiêm cứu trc.
TEST
Lôi đề ra tự làm rút kinh nghiệm, ghi vào BÍ KÍP :)
TỐI
NGỦ
Ngủ sớm, dậy sớm
SÁNG
Dậy
Đi HỌC
Tiến trình bắt đầu từ 24/8/2015 đến 26/6/2016
Phạm Quốc Việt
Mục tiêu 24-25 điểm đại hc!!!!!!!

9
10
11
12

15H-16H20
18H-19H
19H15-20H
20H10-21H10
21H20-22H20
22H30-11h30
11h40-6H

...

   
   !"#$ %&'(
) *+, -. !"-/012345 )&6
'
789
 :;<;=>4=-? 6&@6(
6
A
;
B
C D!4C345/C 6&E
E
FG
4
H2C.0.4/=IJ/KLM
01;< E&@)(
@
N7
A
;
3
O PQ-Q;<R4;2/SQ=>4=- T&U
% VW :R4!"<;!"XI;?'(Y UE&)(
T Z [2C30X=\.=]C3^Z1_? )((&)(
U `
Ha4C3.0:1.?`/b
2`2...?2;14
`? ))(&)))(
( c H2=I.[;#0d/X;1Vefegh$ ))'(&'(
 i -C^/j!4C^ 6(&@
)  D!4 LM
k<_=>])6lTl)(E=)@l@l)(@
gZmQWd Mục êu 24-25 điểm đại hc!!!!!!!
Thời gian biểu giúp thi làm bài tốt - Người đăng: vietviet.pham98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thời gian biểu giúp thi làm bài tốt 9 10 247