Ktl-icon-tai-lieu

Thời khóa biểu

Được đăng lên bởi Đến Khi Nào
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

Buổi

Thứ

2

3

4

Sáng
5

6

7

GVCN

Tiết
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THCS NĂM HỌC 2014 - 2015
Áp dụng từ ngày 10/11/2014

6A

6B

7A

7B

8A

8B

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

MT-Ngọc (N)

Anh-Sinh

TD-Dung

Sử-Hằng

TD-Hợi

Sinh-Huệ S

Anh-Sinh

Văn-Thao

Toán-Diệu

GDCD-Hiền

Anh-Thông A

Sử-Cường

Toán-Nga

CNghệ-Ngọc (N)

Văn-Hằng

Sinh-Tiệp

Sử-Cường

CNghệ-Diệu

Toán-Nga

Sử-Tuyết (V)

Lý-P.Dung

Văn-Hằng

CNghệ-Diệu

Văn-Cường

Sinh-Huệ S

Văn-Thao

Sinh-Tiệp

Sử-Hằng

Địa-Đ.Hoa

Anh-Thông A

TD-Hợi

Anh-Sinh

Văn-Hằng

Địa-Xuân

Anh-Thông A

Sinh-Huệ

Địa-Đ.Hoa

TD-Hợi

Toán-Diệu

Anh-Thông A

Sinh-Huệ S

Hóa-Khuê

Anh-Sinh

Địa-Đ.Hoa

CNghệ-Hiền

Toán-Diệu

Hóa-Khuê

TD-Hợi

Văn-Thao

Lý-Thông

Địa-Xuân

Văn-Hằng

GDCD-Hiền

CNghệ-Diệu

Sử-Tuyết (V)

Sinh-Huệ

Anh-Thông A

Văn-Hằng

TD-Hợi

Toán-Lam

CNghệ-Ngọc (N)

TD-Hợi

Toán(BDHSY)-Diệu

Văn-Hằng

Anh-Thông A

Văn-Cường

Lý-Thông

Toán-Nga

Sinh-Tiệp

Toán-Diệu

Toán-Lam

Nhạc-Ngọc (N)

Nhạc-Ngọc (N)

Toán-Nga

Văntc-Hằng

Toán-Diệu

Sử-Cường

Lý-Thông

GDCD-Hiền

Anh-Thông A

Văn-Cường

MT-Ngọc (N)

Toán-Nga

CNghệ-Ngọc (N)

TD-Dung

Toán-Diệu

Hóa-Khuê

Toán-Lam

Văn-Thao

MT-Ngọc (N)

Sử-Hằng

Toántc-Diệu

Văn-Cường

Toán-Lam

Văn-Thao

Toán-Nga

Toántc-Diệu

Văntc-Hằng

Nhạc-Ngọc (N)

Anh-Thông A

Anh-Sinh

Nhạc-Ngọc (N)

Anh-Thông A

TD-Dung

Sinh-Huệ S

Văntc-Cường

HĐNGCK

HĐNGCK

HĐNGCK

HĐNGCK

HĐNGCK

HĐNGCK

Văn-Thao

Sinh-Huệ S

Văn-Hằng

Anh-Thông A

Văntc-Cường

GDCD-Hiền

CNghệ-Ngọc (N)

Văntc-Thao

Văn-Hằng

Sinh-Tiệp

Toán-Lam

Anh-Thông A

Sinh-Huệ

GDCD-Dương

Anh-Thông A

CNghệ-Hiền

MT-Ngọc (N)

Hóa-Khuê

Toántc-Nga

Anh-Sinh

Sử-Hằng

MT-Ngọc (N)

Lý-Thông

Sử-Cường

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

GDCD-Dương

Toán-Nga

Toán-Diệu

Nhạc-Ngọc (N)

Văn-Cường

TD-Hợi

Văntc-Thao

Toántc-Nga

Toán-Diệu

Địa-Xuân

Văn-Cường

Địa-Đ.Hoa

TD-Hợi

Văn-Thao

Nhạc-Ngọc (N)

TD-Dung

Toán-Lam

Văn-Cường

Toán-Nga

Văn-Thao

Địa-Xuân

Toán(BDHSY)-Diệu

Toán-Lam

Văn-Cường

MT-Ngọc (N)

Lý-P.Dung

CNghệ-Diệu

Toán-Lam

Trịnh Hằng

Ng.Thông(A)

Vũ Cường

Ng. Lam

Phan Thao

Lê Nga

Ghi chú - Tự chọn Toán 8 dạy buổi 2.
- Thời gian HS vào lớp sinh hoạt 15' đầu giờ: Buổi sáng: 7 h 15'.

Kỳ 1 - Lần 3
9A

9B

CHAO CO

CHAO CO

Toán-Thông

Anh-Thông A

Văn-Tuyết (V)

Toán-Thông

Địa-Xuân

Văn-Tuyết (V)

Hóa-Linh

MT-Ngọc (N)

Anh-Sinh

CNghệ-Hoa

Sinh-Ngọc

Toán-Thông

Sử-Thao

Toán-Thông

Hóa...
TRƯỜNG THPT TRẠI CAU
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THCS NĂM HỌC 2014 - 2015
Áp dụng từ ngày 10/11/2014
Buổi
Thứ Tiết
6A 6B 7A 7B 8A 8B
Sáng
2
1
CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2
MT-Ngọc (N) Anh-Sinh TD-Dung Sử-Hằng TD-Hợi Sinh-Huệ S
3
Anh-Sinh Văn-Thao Toán-Diệu GDCD-Hiền Anh-Thông A Sử-Cường
4
Toán-Nga CNghệ-Ngọc (N) Văn-Hằng Sinh-Tiệp Sử-Cường CNghệ-Diệu
5
Toán-Nga Sử-Tuyết (V) -P.Dung Văn-Hằng CNghệ-Diệu Văn-Cường
3
1
Sinh-Huệ S Văn-Thao Sinh-Tiệp Sử-Hằng Địa-Đ.Hoa Anh-Thông A
2
TD-Hợi Anh-Sinh Văn-Hằng Địa-Xuân Anh-Thông A Sinh-Huệ
3
Địa-Đ.Hoa TD-Hợi Toán-Diệu Anh-Thông A Sinh-Huệ S Hóa-Khuê
4
Anh-Sinh Địa-Đ.Hoa CNghệ-Hiền Toán-Diệu Hóa-Khuê TD-Hợi
5
Văn-Thao Lý-Thông Địa-Xuân Văn-Hằng GDCD-Hiền CNghệ-Diệu
4
1
Sử-Tuyết (V) Sinh-Huệ Anh-Thông A Văn-Hằng TD-Hợi Toán-Lam
2
CNghệ-Ngọc (N) TD-Hợi Toán(BDHSY)-Diệu Văn-Hằng Anh-Thông A Văn-Cường
3
Lý-Thông Toán-Nga Sinh-Tiệp Toán-Diệu Toán-Lam Nhạc-Ngọc (N)
4
Nhạc-Ngọc (N) Toán-Nga ntc-Hằng Toán-Diệu Sử-Cường Lý-Thông
5
GDCD-Hiền Anh-Thông A Văn-Cường MT-Ngọc (N)
5
1
Toán-Nga CNghệ-Ngọc (N) TD-Dung Toán-Diệu Hóa-Khuê Toán-Lam
2
Văn-Thao MT-Ngọc (N) Sử-Hằng Toántc-Diệu Văn-Cường Toán-Lam
3
Văn-Thao Toán-Nga Toántc-Diệu Văntc-Hằng Nhạc-Ngọc (N) Anh-Thông A
4
Anh-Sinh Nhạc-Ngọc (N) Anh-Thông A TD-Dung Sinh-Huệ S Văntc-Cường
5
HĐNGCK NGCK HĐNGCK HĐNGCK NGCK HĐNGCK
6
1
Văn-Thao Sinh-Huệ S Văn-Hằng Anh-Thông A ntc-Cường GDCD-Hiền
2
CNghệ-Ngọc (N) Văntc-Thao Văn-Hằng Sinh-Tiệp Toán-Lam Anh-Thông A
3
Sinh-Huệ GDCD-Dương Anh-Thông A CNghệ-Hiền MT-Ngọc (N) Hóa-Khuê
4
Toántc-Nga Anh-Sinh Sử-Hằng MT-Ngọc (N) Lý-Thông Sử-Cường
5
SHL SHL SHL SHL SHL SHL
7
1
GDCD-Dương Toán-Nga Toán-Diệu Nhạc-Ngọc (N) Văn-Cường TD-Hợi
2
Văntc-Thao Toántc-Nga Toán-Diệu Địa-Xuân Văn-Cường Địa-Đ.Hoa
3
TD-Hợi Văn-Thao Nhạc-Ngọc (N) TD-Dung Toán-Lam Văn-Cường
4
Toán-Nga Văn-Thao Địa-Xuân Toán(BDHSY)-Diệu Toán-Lam Văn-Cường
5
MT-Ngọc (N) Lý-P.Dung CNghệ-Diệu Toán-Lam
GVCN
Phan Thao Lê Nga Trịnh Hằng Ng.Thông(A) Vũ Cường Ng. Lam
Ghi chú
- Tự chọn Toán 8 dạy buổi 2.
- Thời gian HS vào lớp sinh hoạt 15' đầu giờ: Buổi sáng: 7 h 15'.
Thời khóa biểu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thời khóa biểu - Người đăng: Đến Khi Nào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thời khóa biểu 9 10 823