Ktl-icon-tai-lieu

Thời khóa biểu

Được đăng lên bởi Khoa Land
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN : 1 (Từ ngày 25/8- 29/8/ 2014)
Thứ
Ngày

Hai
25/ 8

Ba
26/8

Môn
SHTT
TĐ
KC
Toán

Chào cờ
Cậu bé thông minh
Cậu bé thông minh
Đọc,viết so sánh các
số có ba chữ số

CT
Toán

Cậu bé thông minh
Cộng ,trừ các số có
ba chữ số (không nhớ
)
Kính yêu Bác Hồ
Ôn chữ hoa A

ĐĐ
T viết

Tư
27/8

Năm
28/8

Sáu
29/8

Tên bài dạy

TĐ
Đơn xin vào Đội
Toán
Luyện tập
TNXH Hoạt động thở và cơ
quan hô hấp
TC
Gấp tàu thủy hai ống
khói
CT
Chơi chuyền
Toán
Cộng các số có ba
chữ số
LTVC Ôn về từ chỉ sự vật.
So sánh

Nội dung điều
chỉnh

BT3 - không
yêu cầu nêu lý
do vì sao thích
hình ảnh so
sánh
TLV
Nói về Đội thiếu niên BT1- GV nói
tiền phong
một số thông tin
về Đội TNTP
Hồ Chí Minh
cho HS biết
Toán
Luyện tập
TNXH Nên thở như thế
nào ?
HĐNG

Cách điều
chỉnh

Ghi chú

TUẦN 2: (Từ ngày 1/9 –5 /9/ 2014)
Thứ
ngày

Hai
1/9

Ba
2/9

Tư
3/9

Năm
4/9
Sáu
5/9

Môn

Tên bài dạy

TĐ
KC
Toán

Ai có lỗi
Ai có lỗi
Trừ các số có 3 chữ số( có
nhớ một lần)

CT
Toán
NHĐ
TV
TĐ
Toán

Ai có lỗi
Luyện tập
Khi nào chải răng
Ôn chữ hoa Ă, Â
Cô giáo tí hon
Ôn tập các bảng nhân

TNXH
TC
CT
Toán
LTVC
TLV
Toán
TNXH
HĐNG

Vệ sinh hô hấp
Gấp tàu thủy hai ống khói
Cô giáo tí hon
Ôn tập các bảng chia
Mở rộng vốn từ
Viết đơn
Luyện tập
Phòng bệnh đường hô hấp

Nội dung điều
chỉnh

Cách điều
chỉnh

Ghi chú

BT4 Không yêu
cầu viết phép
tính chỉ yêu cầu
trả lời

Đánh giá chung
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TUẦN 3 : (Từ ngày 8/9 –12 /9/ 2014)

Thứ
ngày
Hai
8/9
Ba
10/9

Tư
11/9

Năm
12/9
Sáu
13/9

Môn

Tên bài dạy

TĐ
KC
Toán

Chiếc áo len
Chiếc áo len
Ôn tập về hình học

CT
Toán
ĐĐ
TV
TĐ
Toán
TNXH
TC
CT
Toán
LTVC
TLV

Chiếc áo len
Ôn tập về giải toán
Giữ lời hứa
Ôn chữ hoa B
Quạt cho bà ngủ
Xem đồng hồ
Bệnh lao phổi
Gấp con ếch
Chị em
Xem đồng hồ( tt)
So sánh dấu chấm
Kể về gia đình . Điền vào
giấy tờ in sẵn
Luyện tập
Máu và cơ quan tuần hoàn

Toán
TNXH
HĐNG

Nội dung điều
chỉnh

Cách điều
chỉnh

Ghi chú

GDMT

Đánhgiáchung…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………

TUẦN 4: (Từ ngày 15/9 –19 /9/ 2014)

Thứ
ngày
Hai
15/9
Ba
16/9

Tư
17/9

Năm
18/9
Sáu
19/9

Môn

Tên bài dạy

TĐ
KC
Toán

Người mẹ
Người mẹ
Luyện tập chung

CT
Toán
NHĐ

Người mẹ
Kiểm tra
Lựa chọn và giữ gìn bàn
chải
Ôn chữ hoa C
Ông ngoại
Bảng nhân 6
Hoạt động tuần hoàn
Gấp con ếch
Ông ngoại
Luyện tập
Từ ngữ về gia đình
Nghe kể : Dại gì mà đổi

TV
TĐ
Toán
TNXH
TC
CT
Toán
LTVC
TLV
Toán
TNXH
ATGT

Nội dung điều
chỉnh

Cách điều
chỉ...
TUẦN : 1 (Từ ngày 25/8- 29/8/ 2014)
Thứ
Ngày
Môn Tên bài dạy Nội dung điều
chỉnh
Cách điều
chỉnh
Ghi chú
SHTT Chào cờ
Hai
25/ 8
Cậu bé thông minh
KC Cậu bé thông minh
Toán Đọc,viết so sánh các
số có ba chữ số
Ba
26/8
CT Cậu bé thông minh
Toán Cộng ,trừ các số có
ba chữ số (không nhớ
)
ĐĐ Kính yêu Bác Hồ
T viết Ôn chữ hoa A
27/8
Đơn xin vào Đội
Toán Luyện tập
TNXH Hoạt động thở và cơ
quan hô hấp
TC Gấp tàu thủy hai ống
khói
Năm
28/8
CT Chơi chuyền
Toán Cộng các số có ba
chữ số
LTVC Ôn về từ chỉ sự vật.
So sánh
BT3 - không
yêu cầu nêu lý
do vì sao thích
hình ảnh so
sánh
Sáu
29/8
TLV Nói về Đội thiếu niên
tiền phong
BT1- GV nói
một số thông tin
về Đội TNTP
Hồ Chí Minh
cho HS biết
Toán Luyện tập
TNXH Nên thở như thế
nào ?
HĐNG
Thời khóa biểu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thời khóa biểu - Người đăng: Khoa Land
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Thời khóa biểu 9 10 490