Ktl-icon-tai-lieu

Thời khóa biểu

Được đăng lên bởi Eun Byeol
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TÚ SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỚP 7A
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÍ HỌC TỐT THÁNG 3 NĂM HỌC 2015 – 2016
Tuần 1

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

HĐNG

Thể dục

Địa

Toán

Địa

Toán

Văn

Sinh

Mĩ Thuật

Toán

Sinh

Sử

Văn

Văn

Tin

Thể Dục

Công Dân

Văn

Tin

Sử

Vật Lí

Toán

Tiếng Anh

Âm Nhạc

Tiếng Anh

Công Nghệ

Công Nghệ

HĐNG

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

HĐNG

Thể dục

Địa

Toán

Địa

Toán

Văn

Sinh

Mĩ Thuật

Toán

Sinh

Sử

Văn

Văn

Tin

Thể Dục

Công Dân

Văn

Tin

Sử

Vật Lí

Toán

Tiếng Anh

Âm Nhạc

Tiếng Anh

Công Nghệ

Công Nghệ

HĐNG

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

HĐNG

Thể dục

Địa

Toán

Địa

Toán

Văn

Sinh

Mĩ Thuật

Toán

Sinh

Sử

Văn

Văn

Tin

Thể Dục

Công Dân

Văn

Tin

Sử

Vật Lí

Toán

Tiếng Anh

Âm Nhạc

Tiếng Anh

Công Nghệ

Công Nghệ

HĐNG

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

HĐNG

Thể dục

Địa

Toán

Địa

Toán

Văn

Sinh

Mĩ Thuật

Toán

Sinh

Sử

Văn

Văn

Tin

Thể Dục

Công Dân

Văn

Tin

Sử

Vật Lí

Toán

Tiếng Anh

Âm Nhạc

Tiếng Anh

Công Nghệ

Công Nghệ

HĐNG

2
3
4
5

Tiếng Anh

Tuần 2

2
3
4
5

Tiếng Anh

Tuần 3

2
3
4
5

Tiếng Anh

Tuần 4

2
3
4
5

Xác Nhận của CVCM
Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tiếng Anh

Tú sơn , ngày 02 tháng 3 năm 2015
TM. Lớp 7A
Lớp phó HT :
Ngô Thị Ngọc Thu

...
TRƯỜNG THCS TÚ SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỚP 7A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÍ HỌC TỐT THÁNG 3 NĂM HỌC 2015 – 2016
Tuần 1
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐNG Thể dục Địa Toán Địa Toán
2
Văn Sinh Mĩ Thuật Toán Sinh S
3
Văn Văn Tin Thể Dục Công Dân Văn
4
Tin Sử
Tiếng Anh
Vật Lí Toán Tiếng Anh
5 Âm Nhạc Tiếng Anh
Công Nghệ Công Nghệ HĐNG
Tuần 2
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐNG Thể dục Địa Toán Địa Toán
2
Văn Sinh Mĩ Thuật Toán Sinh S
3
Văn Văn Tin Thể Dục Công Dân Văn
4
Tin Sử
Tiếng Anh
Vật Lí Toán Tiếng Anh
5 Âm Nhạc Tiếng Anh
Công Nghệ Công Nghệ HĐNG
Tuần 3
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐNG Thể dục Địa Toán Địa Toán
2
Văn Sinh Mĩ Thuật Toán Sinh S
3
Văn Văn Tin Thể Dục Công Dân Văn
4
Tin Sử
Tiếng Anh
Vật Lí Toán Tiếng Anh
5 Âm Nhạc Tiếng Anh
Công Nghệ Công Nghệ HĐNG
Tuần 4
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐNG Thể dục Địa Toán Địa Toán
2
Văn Sinh Mĩ Thuật Toán Sinh S
3
Văn Văn Tin Thể Dục Công Dân Văn
4
Tin Sử
Tiếng Anh
Vật Lí Toán Tiếng Anh
5 Âm Nhạc Tiếng Anh
Công Nghệ Công Nghệ HĐNG
Tú sơn , ngày 02 tháng 3 năm 2015
TM. Lớp 7A
Xác Nhận của CVCM Lớp phó HT :
Nguyễn Thị Tuyết Mai Ngô Thị Ngọc Thu
Thời khóa biểu - Người đăng: Eun Byeol
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thời khóa biểu 9 10 123