Ktl-icon-tai-lieu

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC (đợt 3) HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014 - 2015

Được đăng lên bởi Minh Minh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC (đợt 3)
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014 - 2015

STT

Mã
Mã
học phần nhóm

Số
Tên học phần

Lịch học

Địa điểm

tín
chỉ

Thứ

Tiết
BĐ

Số
tiết

Buổi

Phòng

Cơ
sở

Tuần học
1

2

3

4

5

6

7

8

Thời gian học

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bắt đầu

Kết thúc

Ghi chú

1

001003

20

Giải tích 2

4

3

6

5

chiều

H401

CS3

x x x x x x x

x x x

x x x

13/10/14

25/01/15 GV chủ động sắp xếp thêm 2 buổi

2

005003

14

Đường lối CM của đảng CSVN

3

2

6

4

chiều

B102

CS1

x x x x x x x

x x x

x x x

13/10/14

25/01/15

3

011003

01

Thông tin liên lạc VTĐ

3

5

1

5

sáng

F502

CS1

x x x x x

x x x

x x x

13/10/14

25/01/15

4

021003

02

Diesel tàu thủy 1

2

7

6

4

chiều

B206

CS1

x x x x x x x

13/10/14

21/12/14

5

022015

03

Kỹ năng mềm 2

1

6

1

4

sáng

F201

CS1

x x x x x x

13/10/14

23/11/14

6

032002

01

Mạch điện tử

4

4

6

4

chiều

F101

CS1

x x x x x

x x x

27/10/14

18/01/15

032002

01

Mạch điện tử

6

6

4

chiều

B004

CS1

x x x x x

x

7

032003

01

Lí thuyết tín hiệu

2

7

6

4

chiều

H107

CS3

x x x x x x x

8

032011

01

Kĩ thuật siêu cao tần

2

7

1

4

sáng

B107

CS1

x

9

033004

01

Lí thuyết điều khiển 2

3

7

6

5

chiều

B105

CS1

x x x x x x x

10

036002

01

Máy điện-Thiết bị điện 1

3

5

6

4

chiều

B007

CS1

x x x x x

6

6

4

chiều

B005

7

6

5

chiều

B203

x

x x
x x

27/10/14

11/01/15

x x

13/10/14

21/12/14

x x x x x x x

24/11/14

25/01/15

x x x x x

13/10/14

11/01/15

x

x

13/10/14

14/12/14

CS1

x x x x x x x

x

13/10/14

14/12/14

CS1

x x x x x x x

x x

13/10/14

21/12/14

036002

01

Máy điện-Thiết bị điện 1

11

071717

04

Tin học ƯD trong thiết kế tàu

2

12

073705

03

ĐAMH Thiết bị tàu

1

13

081083

04

Máy xây dựng

2

5

1

5

sáng

H309

CS3

14

082906

01

Tin học chuyên ngành

2

7

6

4

chiều

B109

CS1

15

083009

01

Nguyên lý máy

2

4

1

4

sáng

B007

CS1

x x x x x

083009

01

Nguyên lý máy

6

1

4

sáng

B007

CS1

x x x x x

16

083016

01

Thuộc tính của vật liệu

2

7

6

5

chiều

B107

CS1

x x x x x x x

x

17

091012

01

Cơ học lý thuyết

3

6

6

5

chiều

H303

CS3

x x x x x x x

x

18

091062

01

Cơ học kết cấu

2

7

6

5

chiều

H106

CS3

x x x x x x x

19

092130

01

Kiến trúc

2

7

6

5

chiều

B110

CS1

20

093090

01

Công trình biển cố định

2

7

1

5

sáng

B004

CS1

21

093211

01

Động lực học sông biển

2

7

6

4

...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC (đợt 3)
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014 - 2015
Số Lịch học Địa điểm Tuần học Thời gian học
STT học phần nhóm Tên học phần Thứ Buổi Phòng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Bắt đầu Kết thúc Ghi chú
1 001003 20 Giải tích 2 4 3 6 5 chiều H401 CS3 x x x x x x x x x x x x x 13/10/14 25/01/15 GV chủ động sắp xếp thêm 2 buổi
2 005003 14 Đường lối CM của đảng CSVN 3 2 6 4 chiều B102 CS1 x x x x x x x x x x x x x 13/10/14 25/01/15
3 011003 01 Thông tin liên lạc VTĐ 3 5 1 5 sáng F502 CS1 x x x x x x x x x x x x 13/10/14 25/01/15
4 021003 02 Diesel tàu thủy 1 2 7 6 4 chiều B206 CS1 x x x x x x x x x 13/10/14 21/12/14
5 022015 03 Kỹ năng mềm 2 1 6 1 4 sáng F201 CS1 x x x x x x 13/10/14 23/11/14
6 032002 01 Mạch điện t 4 4 6 4 chiều F101 CS1 x x x x x x x x x x 27/10/14 18/01/15
032002 01 Mạch điện t 6 6 4 chiều B004 CS1 x x x x x x x x x 27/10/14 11/01/15
7 032003 01 Lí thuyết tín hiệu 2 7 6 4 chiều H107 CS3 x x x x x x x x x 13/10/14 21/12/14
8 032011 01 Kĩ thuật siêu cao tần 2 7 1 4 sáng B107 CS1 x x x x x x x x 24/11/14 25/01/15
9 033004 01 Lí thuyết điều khiển 2 3 7 6 5 chiều B105 CS1 x x x x x x x x x x x x 13/10/14 11/01/15
10 036002 01 Máy điện-Thiết bị điện 1 3 5 6 4 chiều B007 CS1 x x x x x x x 13/10/14 14/12/14
036002 01 Máy điện-Thiết bị điện 1 6 6 4 chiều B005 CS1 x x x x x x x x 13/10/14 14/12/14
11 071717 04 Tin học ƯD trong thiết kế tàu 2 7 6 5 chiều B203 CS1 x x x x x x x x x 13/10/14 21/12/14
12 073705 03 ĐAMH Thiết bị tàu 1 CS1 13/10/14 25/01/15
13 081083 04 Máy xây dựng 2 5 1 5 sáng H309 CS3 x x x x x x x x 13/10/14 21/12/14
14 082906 01 Tin học chuyên ngành 2 7 6 4 chiều B109 CS1 x x x x x x x x x 13/10/14 21/12/14
15 083009 01 Nguyên lý máy 2 4 1 4 sáng B007 CS1 x x x x x 06/10/14 09/11/14
083009 01 Nguyên lý máy 6 1 4 sáng B007 CS1 x x x x x 06/10/14 09/11/14
16 083016 01 Thuộc tính của vật liệu 2 7 6 5 chiều B107 CS1 x x x x x x x x 13/10/14 14/12/14
17 091012 01 Cơ học lý thuyết 3 6 6 5 chiều H303 CS3 x x x x x x x x x x x x x 13/10/14 25/01/15
18 091062 01 Cơ học kết cấu 2 7 6 5 chiều H106 CS3 x x x x x x x x x 13/10/14 21/12/14
19 092130 01 Kiến trúc 2 7 6 5 chiều B110 CS1 x x x x x x x x 13/10/14 14/12/14
20 093090 01 Công trình biển cố định 2 7 1 5 sáng B004 CS1 x x x x x x x x 13/10/14 14/12/14
21 093211 01 Động lực học sông biển 2 7 6 4 chiều B205 CS1 x x x x x x x x x 13/10/14 21/12/14
22 093392 01 Thiết kế luồng và HT báo hiệu 2 7 6 5 chiều B106 CS1 x x x x x x x x 13/10/14 14/12/14
23 094050 01 Đường TP và QH giao thông 2 3 6 4 chiều B006 CS1 x x x x x x x x x 13/10/14 21/12/14
24 094134 01 Chuyên đề đất yếu 1 4 6 5 chiều B007 CS1 x x x x 20/10/14 16/11/14
25 095006 01 ĐAMH Kết cấu thép 1 CS1 13/10/14 25/01/15
26 095010 01 Đồ án thi công 1 CS1 13/10/14 25/01/15
27 095018 01 Kĩ thuật thi công 2 2 2 6 5 chiều F403 CS1 x x x x x x x x x 13/10/14 21/12/14
28 095021 02 Quản lí dự án xây dựng 2 4 6 5 chiều B006 CS1 x x x x x x x x x 13/10/14 21/12/14
29 095041 01 Phần mềm quản lý xây dựng 2 5 6 5 chiều B201 CS1 x x x x x x x x x 13/10/14 28/12/14
30 095131 01 Kiến trúc 3 7 6 5 chiều B207 CS1 x x x x x x x x x x x x 13/10/14 11/01/15
31 099020 01 Kết cấu bê tông cốt thép 2 3 7 6 5 chiều B204 CS1 x x x x x x x x x x x x 13/10/14 11/01/15
32 099021 01 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 1 CS1 13/10/14 25/01/15
33 099050 01 Kết cấu thép 2 2 3 6 5 chiều B007 CS1 x x x x x x x x x 13/10/14 21/12/14
tín
chỉ
Tiết
Số
tiết
sở
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC (đợt 3) HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014 - 2015 - Trang 2
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC (đợt 3) HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014 - 2015 - Người đăng: Minh Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC (đợt 3) HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014 - 2015 9 10 148