Ktl-icon-tai-lieu

Thời Khóa Biểu khoa Anh

Được đăng lên bởi kduy8888
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA ANH

S
T
T

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (bản cuối)
Số
Số
Số tiết Số SV
SV
Mã HP
Tên học phần
tín thự tối
Khóa/Lớp Thứ
tối
chỉ c thiểu
đa
dạy

Tiết

Tên giảng viên

Phòng
học (P.ĐT
ghi)

Nghe 1

ENGL1043

2

30

20

40

K40.A

2

3,4

Nguyễn Thị Thanh Thảo

C501

ADV

Đọc 1

ENGL1033

3

45

20

45

K40.A

4

1,2,3

Bùi Đức Tiến

D 103

LVS

Nói 1

ENGL1051

2

30

20

45

K40.A

4

5,6

Trần Nguyễn Trí Dũng

D 203

LVS

Viết 1

ENGL1039

3

45

20

45

K40.A

3

7,8,9

Đào Thị Minh Thư

G202

ADV

Kỹ năng học tập

ENGL1013

2

30

20

45

K40.A

2

5,6

Cao Hồng Phát

C507

ADV

Nghe 1

ENGL1043

2

30

20

40

K40.B

2

5,6

Nguyễn Thị Thanh Thảo

C501

ADV

Đọc 1

ENGL1033

3

45

20

45

K40.B

5

10,11,12

Trinh Dao Nguyệt Nữ

G202

ADV

Nói 1

ENGL1051

2

30

20

45

K40.B

4

2,3

Bùi Thị Phương Thảo

D 201

LVS

Viết 1

ENGL1039

3

45

20

45

K40.B

4

4,5,6

Bùi Đức Tiến

D 201

LVS

Kỹ năng học tập

ENGL1013

2

30

20

45

K40.B

2

3,4

Cao Hồng Phát

C507

ADV

Nghe 1

ENGL1043

2

30

20

45

K40.C

4

3,4

Nguyễn Thị Thanh Thảo

D 202

LVS

Đọc 1

ENGL1033

3

45

20

45

K40.C

5

7,8,9

Trinh Dao Nguyệt Nữ

G202

ADV

Nói 1

ENGL1051

2

30

20

45

K40.C

2

5,6

Bùi Thị Phương Thảo

A 512

ADV

Viết 1

ENGL1039

3

45

20

45

K40.C

3

10,11,12

Đào Thị Minh Thư

G202

ADV

Kỹ năng học tập

ENGL1013

2

30

20

45

K40.C

4

1,2

Trần Nguyễn Trí Dũng

D 203

LVS

Đọc 1

ENGL1033

3

45

20

45

K40.BPD.A

5

10,11,12

Đào Thị Minh Thư

A405

LVS

Viết 1

ENGL1039

3

45

20

45

K40.BPD.A

5

4,5,6

Bùi Đức Tiến

D 203

LVS

Nghe 1

ENGL1043

2

30

20

45

K40.BPD.A

5

2,3

Phạm Thị Khải Hoàn

D 203

LVS

Nói 1

ENGL1051

2

30

20

45

K40.BPD.A

3

1,2

Trần Nguyễn Trí Dũng

G202

ADV

Kỹ năng học tập

ENGL1013

2

30

20

45

K40.BPD.A

2

1,2

Cao Hồng Phát

C507

ADV

KHOA ANH

S
T
T

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (bản cuối)
Số
Số
Số tiết Số SV
SV
Mã HP
Tên học phần
tín thự tối
Khóa/Lớp Thứ
tối
chỉ c thiểu
đa
dạy

Tiết

Tên giảng viên

Phòng
học (P.ĐT
ghi)

Đọc TM 1

ENGL1115

2

30

20

45

K40.TMA

2

3,4

Lê Nguyễn Như Anh

G204

ADV

Nói TM 1

ENGL1114

3

45

20

45

K40.TMA

7

1,2,3

Đỗ Thị Phương Tâm

A 211

ADV

Nghe TM 1

ENGL1113

2

30

20

45

K40.TMA

3

4,5

Đinh Trần Hạnh Nguyên

D 103

LVS

Viết TM 1

ENGL1116

2

30

20

45

K40.TMA

5

3,4

Võ Thị Phượng Linh

D 207

LVS

Văn phạm TM

ENGL1137

2

30

20

45

K40.TMA

5

5,6

Cao Hồng Phát

D 207

LVS

Đọc TM 1

ENGL1115

2

30...
KHOA ANH
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (bản cuối)
S
T
T
Tên học phần
Mã HP
Số
tín
chỉ
Số
tiết
thự
c
dạy
S
ố SV
tối
thiểu
Số
SV
tối
đa
Khóa/Lớp Thứ Tiết Tên giảng viên
Phòng
h
ọc (P.ĐT
ghi)
Nghe 1
ENGL1043
2 30 20 40 K40.A 2 3,4 Nguyễn Thị Thanh Thảo C501
ADV
Đọc 1
ENGL1033
3 45 20 45 K40.A 4 1,2,3 Bùi Đức Tiến D 103
LVS
Nói 1
ENGL1051
2 30 20 45 K40.A 4 5,6 Trần Nguyễn Trí Dũng D 203
LVS
Viết 1
ENGL1039
3 45 20 45 K40.A 3 7,8,9 Đào Thị Minh Thư G202
ADV
Kỹ năng học tập
ENGL1013
2 30 20 45 K40.A 2 5,6 Cao Hồng Phát C507
ADV
Nghe 1
ENGL1043
2 30 20 40 K40.B 2 5,6 Nguyễn Thị Thanh Thảo C501
ADV
Đọc 1
ENGL1033
3 45 20 45 K40.B 5 10,11,12 Trinh Dao Nguyệt N G202
ADV
Nói 1
ENGL1051
2 30 20 45 K40.B 4 2,3 Bùi Thị Phương Thảo D 201
LVS
Viết 1
ENGL1039
3 45 20 45 K40.B 4 4,5,6 Bùi Đức Tiến D 201
LVS
Kỹ năng học tập
ENGL1013
2 30 20 45 K40.B 2 3,4 Cao Hồng Phát C507
ADV
Nghe 1
ENGL1043
2 30 20 45 K40.C 4 3,4 Nguyễn Thị Thanh Thảo D 202
LVS
Đọc 1
ENGL1033
3 45 20 45 K40.C 5 7,8,9 Trinh Dao Nguyệt Nữ G202
ADV
Nói 1
ENGL1051
2 30 20 45 K40.C 2 5,6 Bùi Thị Phương Thảo A 512
ADV
Viết 1
ENGL1039
3 45 20 45 K40.C 3 10,11,12 Đào Thị Minh Thư G202
ADV
Kỹ năng học tập
ENGL1013
2 30 20 45 K40.C 4 1,2 Trần Nguyễn Trí Dũng D 203
LVS
Đọc 1
ENGL1033
3 45 20 45 K40.BPD.A
5 10,11,12
Đào Thị Minh Thư
A405 LVS
Viết 1
ENGL1039
3 45 20 45 K40.BPD.A 5 4,5,6 Bùi Đức Tiến D 203
LVS
Nghe 1
ENGL1043
2 30 20 45 K40.BPD.A 5 2,3 Phạm Thị Khải Hoàn D 203
LVS
Nói 1
ENGL1051
2 30 20 45 K40.BPD.A 3 1,2 Trần Nguyễn Trí Dũng G202
ADV
Kỹ năng học tập
ENGL1013
2 30 20 45 K40.BPD.A 2 1,2 Cao Hồng Phát C507
ADV
Thời Khóa Biểu khoa Anh - Trang 2
Thời Khóa Biểu khoa Anh - Người đăng: kduy8888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thời Khóa Biểu khoa Anh 9 10 84