Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo

Được đăng lên bởi Quoc Trieu Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số : 763 / TB-ĐHSPKT-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO
V/v Công bố lịch thi học kỳ 1 năm học 2014 – 2015
Kính gởi: Trưởng các đơn vị, các CVHT và Sinh viên
Căn cứ theo biểu đồ kế hoạch giảng dạy - học tập và kế hoạch triển khai học kỳ 1
năm học 2014 – 2015.
Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 như sau:
I.

Đặc điểm kỳ thi học kỳ 1 năm 2014 - 2015:
1. Kế hoạch tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 như sau:
 Đợt 1: Thi từ ngày 22/12/2014 đến 17/01/2015 (04 tuần) đối với sinh viên đại
học khóa 2011, 2012, 2013 và sinh viên cao đẳng khoá 2012, 2013.
 Đợt 2: Thi từ ngày 29/12/2014 đến 17/01/2015 (03 tuần) đối với sinh viên
đại học và cao đẳng khoá 2014.
 Tổng số phòng thi: 1,673 phòng
 Tổng số lượt thi: 79,409 lượt
 Tổng số sinh viên học trên 35 tín chỉ: 858 SV
 Tổng số sinh viên thi >= 15 môn : 902 SV

 Tổng số sinh viên phải thi 2 ca trong 1 ngày: 4,311 SV
2. Các môn thi đều được bố trí thi tại khu A, A2, A3, A4, B, C
3. Tổ chức thi theo môn học và xếp danh sách phòng thi theo nhóm môn học, mỗi
phòng thi chỉ có một môn.
II. Tổ chức thi: Áp dụng theo các quy định hiện hành và Hướng dẫn số 91/HDĐHSPKT-ĐT2006. Khoa tổ chức thi từ khâu bố trí CBCT, hình thức thi, ra đề thi,
chấm thi, chấm phúc khảo, vào điểm,….Tổ chức thi tạo thuận lợi cho SV. Cụ thể
như sau:
1. Lịch thi:
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi chính thức học kỳ 1: từ 04g00, ngày 28/11/2014

 Lịch thi cá nhân của từng SV sẽ được công bố chính thức trên website:

trang
Web
phòng
Đào
tạo
(),
trang
FaceBook
phòng
đào
tạo
(). Sinh viên có nhiệm vụ kiểm tra lịch
thi và in lịch thi để sử dụng, nếu có sai sót liên hệ Phòng Đào tạo để xem xét
và giải quyết. Các trưởng Khoa, Trung tâm có nhiệm vụ thông báo đến toàn
thể sinh viên của Khoa, Trung tâm về việc công bố lịch thi lên mạng cho sinh
viên biết.

Đề nghị sinh viên xem hướng dẫn cách xem lịch thi tại website:

2. Một số lưu ý khi tổ chức thi:
 Trường hợp phải bổ sung tên sinh viên phòng thi, SV phải làm đơn xin dự
thi nộp cho Phòng Đào tạo trước ngày thi 03 ngày. Sinh viên nộp bản chính
giấy cho phép dự phòng thi (Phòng Đào tạo cấp) cho cán bộ coi thi
(CBCT). CBCT kẹp chung vào danh sách dự thi, CBCT không được viết
thêm tê...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2014
Số : 763 / TB-ĐHSPKT-ĐT
THÔNG BÁO
V/v Công bố lịch thi học kỳ 1 năm học 2014 – 2015
Kính gởi: Trưởng các đơn vị, các CVHT và Sinh viên
Căn cứ theo biểu đồ kế hoạch giảng dạy - học tập kế hoạch triển khai học kỳ 1
năm học 2014 – 2015.
Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 như sau:
I. Đặc điểm kỳ thi học kỳ 1 năm 2014 - 2015:
1. Kế hoạch tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 như sau:
Đợt 1: Thi từ ngày 22/12/2014 đến 17/01/2015 (04 tuần) đối với sinh viên đại
học khóa 2011, 2012, 2013 và sinh viên cao đẳng khoá 2012, 2013.
Đợt 2: Thi t ngày 29/12/2014 đến 17/01/2015 (03 tuần) đối với sinh viên
đại học và cao đẳng khoá 2014.
Tổng số phòng thi: 1,673 phòng
Tổng số lượt thi: 79,409 lượt
Tổng số sinh viên học trên 35 tín chỉ: 858 SV
Tổng số sinh viên thi >= 15 môn : 902 SV
Tổng số sinh viên phải thi 2 ca trong 1 ngày: 4,311 SV
2. Các môn thi đều được bố trí thi tại khu A, A2, A3, A4, B, C
3. Tổ chức thi theo môn học xếp danh sách phòng thi theo nhóm môn học, mỗi
phòng thi chỉ có một môn.
II. Tổ chức thi: Áp dụng theo các quy định hiện hành Hướng dẫn số 91/HD-
ĐHSPKT-ĐT2006. Khoa tổ chức thi từ khâu bố trí CBCT, hình thức thi, ra đề thi,
chấm thi, chấm phúc khảo, vào điểm,….Tổ chức thi tạo thuận lợi cho SV. Cụ thể
như sau:
1. Lịch thi:
Phòng Đào tạo công bố lịch thi chính thức học kỳ 1: từ 04g00, ngày 28/11/2014
Lịch thi nhân của từng SV sẽ được công bố chính thức trên website:
http://online.hcmute.edu.vn., trang Web phòng Đào tạo
(http://aao.hcmute.edu.vn/), trang FaceBook phòng đào tạo
(https://www.facebook.com/pdtspkt). Sinh viên có nhiệm vụ kiểm tra lịch
thi in lịch thi để sử dụng, nếu sai sót liên hệ Phòng Đào tạo để xem xét
giải quyết. Các trưởng Khoa, Trung tâm nhiệm vụ thông báo đến toàn
thể sinh viên của Khoa, Trung tâm về việc công bố lịch thi lên mạng cho sinh
viên biết.
Thông báo - Trang 2
Thông báo - Người đăng: Quoc Trieu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông báo 9 10 56