Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo

Được đăng lên bởi Nguyễn Khánh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
rAo

ceNG HoA xA ugI cHU Ncnil. vlpr NAM
DUC vA DAo
TRUONG EAI HQC NHA TRANG
DQc tflp-Tg do-H4nh phric

se crAo
56:

5Z

/TB-DHNT

Khdnh Hda,

ngg€tthdng 01

ndm 20I 5

THONG BAo
V/v nghi hqc kj, I vd nghi ft5t Nguy6n d6n At Vttri 2015 ctra SV
Theo ktl hoach ddo t4o ndm hoc 2014-2015 cira Nhd trudng, sinh viOn nghi hgc
kj I va.nghi T6t Nguydn dan At Mii 2015, dC d6n mDng n5m m6i vdr c6 nhtng ngdy
nghi TOt thflt vui vd vir ddm 6m, Hi0u trudng y0u c6u c6c don vi vd sinh viOn thUc hiqn
t6t nhfrng n6i dung sau:

Thli gian nghi t6t va llch hgc hqc k) II nim hgc 2014-2015
- Thdi gian nghi ti5t: tir ngdy 09/0 2 d)n ngity 2810212015
- Thdi gian hgc tdp hgc kj,II ndm hoc2014-2015:Ngdy 091312015.
1.

.

- Thdi gian thi lai hqc kj, I nam hgc 20 14-2015: Tu ngiry 0213 d€n 07 13l20l5
2. Thdi gian, tlla tti6m d6n Xufln mrii cho SV & l4i

.

Trudng trong dip Ttit.

Nhd trucrng td chfc d6n mirng Xudn m6i cho sinh vi0n nQi trri vd luu hgc sinh
nu6c ngodri o lai Truong trong dip T0t.
- Thdi gian: 20h30 dOn 22h00 ngdy 1810212015 (30 TC|
- Eia di0m: HQi trudng sd I
3. NhiQm vg c6c don vi
3.1. Phdng C6ng t6c Sinh viOn

- Qu6n triQt sinh viOn trong thoi gian nghi TtSt thUc hiQn tdt c6c quy dinh cria
Nhd trudng vd dia phuong trOn tinh thAn vui tuoi, dAm dm, tidt kiQm, an toirn, ldnh
manh.

- Cht tri nim tinh hinh sinh vi6n tru6c, trong-ddu
vd sau khi nghi T6t tro lai hqc tflp
(sO lugng, danh s6ch sinh vi0n ving hgc trong tuAn
tiOn cira hgc kj' II).
3.2. Trung tAm Tu v6n & Hd trq Sinh vi0n

kj'II

- Thdng b6o thoi gian nghi hqc kj,I vd nghi
nam hgc 2014-2015 dtln sinh vi6n.

t6t va k6 hoach thi lpi, lich hqc hgc

- Ph6i hqp vdi Phdng CTSV nim tinh hinh sinh vi6n tru6c, trong.vir

sau khi
nghi TOt tro l4i hgc tflp (s6 luqng, danh s6ch sinh vi€n v6ng hoc trong tuAn dAu ti0n
ctra hoc ky II).
- Cht tri c6ng thc t6 chric d6n Xudn moi At Mni 201 5.

3.3. Trung

tim

PhUc vg Trud'ng hgc

-LAp danh s6ch sinh viOn n6i trf 6lai trong dip TCt.
- ChuAn bi qud T6t cho sinh vi0n nQi tni vd luu hoc sinh nu6c ngodi o lai T6t vd
ti€c d6n Xudn At Viri.
- Chudn bi hQi trudng, 6m thanh, 6nh sdng, vO sinh m6i trudng.
- Trang tri hQi trudng.
- Thdng b6o cho sinh viOn ndi tni o lai d6n T6t tham dU bu6i d6n XuAn m6i.
3.4. Doin Thanh niOn, HQi Sinh vi6n
Ph6i ho. p v6i Phdng Cdng t6c.Sinh vi6n tuyOn truyd:n cho sinh viOn thuc hiOn
tdt cfrc quy dinh trong thoi gian nghi T0t.

- Tham gianimtinh hinh sinh vi6n tru6c, trong vd sau khi nghi"Ttlt tro lai hgc.
- Ph6i hqp vdi Trung tdm Tu v6n H5 tro Sinh viOn t6...
se
crAo
DUC vA
DAo rAo ceNG HoA xA ugI cHU Ncnil.
vlpr
NAM
TRUONG
EAI HQC NHA
TRANG
DQc tflp-Tg do-H4nh
phric
56:
5Z
/TB-DHNT
Khdnh Hda,
ngg€tthdng
01
ndm 20I 5
THONG BAo
V/v nghi
hqc kj, I vd nghi
ft5t
Nguy6n d6n At Vttri
2015 ctra
SV
Theo ktl hoach ddo t4o
ndm hoc 2014-2015
cira Nhd
trudng, sinh viOn
nghi hgc
kj I va.nghi T6t
Nguydn dan At Mii 2015,
dC
d6n mDng n5m m6i vdr c6
nhtng ngdy
nghi TOt thflt vui vd vir ddm 6m,
Hi0u
trudng
y0u
c6u c6c don vi vd sinh
viOn thUc hiqn
t6t nhfrng n6i dung sau:
1.
Thli
gian
nghi t6t va llch hgc hqc k) II nim hgc 2014-2015
- Thdi
gian
nghi ti5t: tir ngdy 09/0 2 d)n ngity 2810212015 .
-
Thdi
gian
hgc tdp hgc kj,II ndm hoc2014-2015:Ngdy
091312015.
-
Thdi
gian
thi lai hqc kj, I
nam hgc
20 14-2015: Tu ngiry 0213 d€n 07 13l20l5
.
2.
Thdi
gian,
tlla tti6m d6n Xufln mrii
cho SV & l4i
Trudng
trong
dip Ttit.
Nhd trucrng td chfc d6n
mirng Xudn
m6i cho sinh vi0n nQi trri vd
luu hgc sinh
nu6c ngodri o lai Truong trong
dip T0t.
-
Thdi
gian:
20h30 dOn
22h00 ngdy
1810212015
(30
TC|
-
Eia di0m: HQi trudng sd I
3. NhiQm vg c6c
don vi
3.1. Phdng C6ng t6c Sinh
viOn
-
Qu6n
triQt sinh viOn trong thoi
gian
nghi
TtSt thUc hiQn tdt c6c
quy
dinh cria
Nhd trudng
vd dia
phuong
trOn tinh thAn
vui tuoi,
dAm dm, tidt
kiQm,
an
toirn, ldnh
manh.
-
Cht tri
nim tinh hinh
sinh vi6n tru6c, trong
vd sau khi nghi T6t tro lai hqc tflp
(sO
lugng,
danh s6ch sinh
vi0n
ving hgc trong
tuAn
-ddu
tiOn cira hgc kj' II).
3.2. Trung
tAm
Tu v6n
&
Hd
trq Sinh
vi0n
-
Thdng
b6o thoi
gian
nghi hqc kj,I
vd nghi t6t
va k6 hoach thi lpi, lich hqc
hgc
kj'II nam hgc 2014-2015
dtln sinh vi6n.
-
Ph6i hqp
vdi
Phdng
CTSV nim
tinh hinh
sinh vi6n tru6c, trong.vir sau khi
nghi TOt tro
l4i hgc tflp
(s6
luqng, danh
s6ch sinh
vi€n v6ng hoc trong tuAn dAu ti0n
ctra hoc ky II).
-
Cht tri c6ng thc t6 chric d6n Xudn
moi At Mni
201 5.
3.3. Trung
tim
PhUc
vg Trud'ng hgc
-LAp
danh s6ch sinh viOn n6i
trf 6lai
trong dip TCt.
-
ChuAn
bi
qud
T6t cho sinh vi0n nQi
tni vd luu
hoc sinh nu6c
ngodi o lai T6t vd
ti€c
d6n Xudn At Viri.
-
Chudn
bi
hQi trudng,
6m thanh, 6nh
sdng, vO
sinh m6i trudng.
-
Trang
tri hQi trudng.
-
Thdng
b6o cho sinh viOn ndi tni
o lai d6n
T6t tham
dU bu6i d6n XuAn m6i.
3.4. Doin Thanh
niOn, HQi
Sinh vi6n
Ph6i ho.
p
v6i Phdng
Cdng
t6c.Sinh
vi6n tuyOn
truyd:n
cho sinh viOn thuc hiOn
tdt cfrc
quy
dinh trong thoi
gian
nghi T0t.
Thông báo - Trang 2
Thông báo - Người đăng: Nguyễn Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông báo 9 10 199