Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo

Được đăng lên bởi Vi Nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DAI HOC QU()C GIA HA N0I
CQNG HOA XA HQI CUU NGHiA VI~T NAM
TRU'O'NG D~I HQC CONG NGH~
D()c l~p- Tl}' do- H~nh phuc

S6: AC"b /fJT-TB
V/v: Danh sach thi hQc ky II
nam hQC 2014-2015

f!a Nt)i, ngay

.t3

thang 4 niim 2015

Kinh gui: T ofm the sinh vi en trong trucmg

Hi¢n nay, Phong Dao

t~o

(DT) da thvc hi¢n vi¢c dang tai toan b9 Danh sach sinh

vien thi k~t thuc mon hQC hQC ky 11 nam hQC 2014-2015 len tren website cua Nha
trucmg. Vi

v~y,

Phong DT xin tran trQng thc)ng bao:

1. Sinh vien xem Danh sach thi k~t thtlC mon hQc (theo ph6ng thi) t~i dja chi:
http://2~)_ll11JJiL218:_5Q223,c_tHlglh!otag{lnodulc/dsthi

2. Danh sach sinh vien khong duqc

new/

thi do khong tham gia hQC t~p dfty du va

dt,J

chua dong hQc phi se duqc Phc)ng DT

c~p

nh~t

thucmg xuyen

t~i

®fterm!I]_L. Sinh vien cftn chu

Sinh vien c6

y ki~n phan h6i v~

dia chi

y theo doi.

Danh sach thi d~ nghi gui v~ Phong DT theo dja

chi daotao_dhcn({]vnu.edu.vn, thai h~n cu6i cling vao llhOO Thu sau ngay 08/5/2015.
Sau thai h~n tren, Ph6ng DT khong xu
trach nhit;m ve

S\,J

ly

cac th~c m~c nfra va sinh vien phai tl,J chju

ch~m tr€ cua minh.

Tran trQng thong bao!

Nui nh{m:
- Nlm kinh gi:ri;
- LLI'u: VT, DT, H.3.

TL. HI~U TRUONG
KT. TRUONG PHONG DAO TAO

P_OTRU'ONGPHONG~

...
DAI HOC QU()C GIA HA
N0I
CQNG HOA
XA
HQI
CUU
NGHiA
VI~T
NAM
TRU'O'NG
D~I
HQC
CONG
NGH~
D()c
l~p-
Tl}'
do-
H~nh
phuc
S6:
AC"
b /fJT-
TB
V /v: Danh sach thi
hQc
ky
II
nam
hQC
2014-2015
f!a
Nt)i,
ngay
.t3
thang 4 niim 2015
Kinh gui: T
ofm
the sinh vi en trong trucmg
Hi¢n nay, Phong
Dao
t~o
(DT) da thvc hi¢n vi¢c dang tai toan b9
Danh
sach sinh
vien thi
k~t
thuc mon
hQC
hQC
ky
11
nam
hQC
2014-2015 len tren website cua
Nha
trucmg. Vi
v~y,
Phong
DT
xin tran trQng thc)ng bao:
1.
Sinh vien
xem
Danh
sach thi
k~t
thtlC
mon
hQc
(theo
ph6ng
thi)
t~i
dja chi:
http://2~)_ll11JJiL218:_5Q223,c_tHlglh!otag{lnodulc/dsthi
new/
2.
Danh
sach sinh vien khong duqc dt,J thi do khong tham gia
hQC
t~p
dfty
du
va
chua
dong
hQc
phi se
duqc
Phc)ng DT
c~p
nh~t
thucmg xuyen
t~i
dia chi
http://www2.uct.vnu.edu.vn/coltech/~axom~®fterm!I]_L.
Sinh vien cftn chu y theo doi.
Sinh vien c6
y
ki~n
phan
h6i
v~
Danh sach thi
d~
nghi gui
v~
Phong
DT
theo dja
chi daotao_dhcn({]vnu.edu.vn,
thai
h~n
cu6i cling vao llhOO
Thu
sau ngay 08/5/2015.
Sau
thai
h~n
tren,
Ph6ng
DT
khong
xu
ly
cac
th~c
m~c
nfra
va
sinh vien phai
tl,J
chju
trach nhit;m ve
S\,J
ch~m
tr€
cua
minh.
Tran trQng
thong
bao!
Nui
nh{m:
-
Nlm
kinh
gi:ri;
-
LLI'u:
VT,
DT,
H.3.
TL.
HI~U
TRUONG
KT.
TRUONG
PHONG
DAO TAO
P_OTRU'ONGPHONG~
Thông báo - Người đăng: Vi Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông báo 9 10 143