Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo

Được đăng lên bởi Thượng Tiến Triều
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1914/QĐ-ĐHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc xét miễn học phần cho sinh viên hệ chính quy văn bằng 2 khóa 7
(khóa học 2014 - 2017)
Căn cứ chương trình đào tạo cử nhân Luật trình độ đại học văn bằng 2 hệ
chính quy đã được Hiệu trưởng trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh ký ban hành
ngày 10/5/2010 (kèm theo quyết định số 475/QĐ-ĐHL), phòng Đào tạo thông báo
cho sinh viên hệ chính quy văn bằng 2 khóa 7 (khóa học 2014-2017) biết kế hoạch
xét miễn một số học phần trong chương trình đào tạo như sau:
1. Đối với học phần điều kiện
1.1. Học phần ngoại ngữ: Theo quy định của Trường, chuẩn đầu ra ngoại
ngữ là tiếng Anh theo chương trình TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương
đương) với điểm tối thiểu phải đạt là 400 điểm, còn giá trị áp dụng trong thời hạn 2
năm tính đến ngày nộp chứng chỉ theo kế hoạch của Trường. Những trường hợp
sau đây được công nhận đã đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh:
a) Đã có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành ngôn ngữ Anh (không
phân biệt loại hình đào tạo);
b) Đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ở trong và ngoài nước mà ngôn
ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh;
c) Có chứng chỉ B1 trở lên (được xác định theo khung tham chiếu châu
Âu) của một trong các cơ sở đào tạo sau: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh,
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội,
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà
Nẵng, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm SEAMEO
RETRAC, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Vinh. Chứng chỉ
còn giá trị áp dụng trong thời hạn 2 năm tính đến ngày nộp chứng chỉ theo kế
hoạch của Trường.
1.2. Học phần tin học: Chuẩn đầu ra tin học là Tin học ứng dụng trình độ B.
Những trường hợp sau đây được công nhận đã đạt chuẩn Tin học ứng dụng trình
độ B:
a) Đã có bằng tốt nghiệp kỹ thuật viên, trung cấp, cao đẳng, đại học
chuyên ngành tin học;
b) Đã có chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B do các trường đại học
(học viện), cao đẳng cấp theo phôi của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Đã có chứng chỉ môn Tin học trình độ sau đại học do các trường đại
học (học viện) cấp.

2. Đối với học phần thuộc khối kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành, khối
kiến thức chuyên ngành và khối kiến thức sinh viên tự hoàn thiện.
Sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được nhà trường xét miễn học và
thi học phần:
a) Học ph...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1914/QĐ-ĐHL TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014
THÔNG BÁO
Về việc xét miễn học phần cho sinh viên hệ chính quy văn bằng 2 khóa 7
(khóa học 2014 - 2017)
Căn cứ chương trình đào tạo cử nn Luật trình độ đại học n bằng 2 h
chính quy đã được Hiệu trưởng trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh bannh
ngày 10/5/2010 (kèm theo quyết định số 475/QĐ-ĐHL), phòng Đào tạo thông báo
cho sinh viên hệ chính quyn bằng 2 khóa 7 (khóa học 2014-2017) biết kế hoạch
xét miễn một số học phần trong chương trình đào tạo như sau:
1. Đối với học phần điều kiện
1.1. Học phần ngoại ngữ: Theo quy định của Trường, chuẩn đầu ra ngoại
ngữ tiếng Anh theo chương trình TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương
đương) với điểm tối thiểu phải đạt là 400 điểm, còn giá trị áp dụng trong thời hạn 2
năm tính đến ngày nộp chứng chỉ theo kế hoạch của Trường. Những trường hợp
sau đây được công nhận đã đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh:
a) Đã bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành ngôn ngữ Anh (không
phân biệt loại hình đào tạo);
b) Đã bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong ngoài nước ngôn
ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh;
c) chứng chỉ B1 trở lên (được xác định theo khung tham chiếu châu
Âu) của một trong các sở đào tạo sau: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh,
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Nội, Trường Đại học Nội,
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà
Nẵng, Trường Đại học phạm Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm SEAMEO
RETRAC, Trường Đại học phạm Nội Trường Đại học Vinh. Chứng chỉ
còn giá trị áp dụng trong thời hạn 2 năm tính đến ngày nộp chứng chỉ theo kế
hoạch của Trường.
1.2. Học phần tin học: Chuẩn đầu ra tin học Tin học ứng dụng trình độ B.
Những trường hợp sau đây được công nhận đã đạt chuẩn Tin học ứng dụng trình
độ B:
a) Đã bằng tốt nghiệp kỹ thuật viên, trung cấp, cao đẳng, đại học
chuyên ngành tin học;
b) Đã chứng chỉ tin học ng dụng trình độ B do các trường đại học
(học viện), cao đẳng cấp theo phôi của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Đã chứng chỉ môn Tin học trình độ sau đại học do các trường đại
học (học viện) cấp.
Thông báo - Trang 2
Thông báo - Người đăng: Thượng Tiến Triều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông báo 9 10 389