Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO (2) Về việc nghỉ hưu đối với công chức

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
……..(1)…….
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số:
/TB-…
….., ngày …. tháng …. năm ….
THÔNG BÁO (2)
Về việc nghỉ hưu đối với công chức
Kính gửi: Ông (bà)……………………………………………………….
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ
hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ quy
định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;
Căn cứ hồ sơ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội,……. (1) ….. thông báo:
Ông (bà)
…………………………………………………………………………………………
…………………
Sinh ngày …… tháng ….. năm
…………………………………………………………………………………..
Chức vụ:
…………………………………………………………………………………………
…………………
Đơn vị công tác:
…………………………………………………………………………………………
…………..
Kể từ ngày … tháng … năm …. sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
theo quy định.
…. (1) … thông báo để ông (bà) ….. được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) …
(Ký tên, đóng dấu)

- Lưu: VT, Hồ sơ công chức, TCCB.
Ghi chú:
(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức;
(2): Thông báo được cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức giao trực tiếp cho
công chức.

...
……..(1)…….
———-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: /TB-… ….., ngày …. tháng …. năm ….
THÔNG BÁO (2)
Về việc nghỉ hưu đối với công chức
Kính gửi: Ông (bà)……………………………………………………….
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ
hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ quy
định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;
Căn cứ hồ sơ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội,……. (1) ….. thông báo:
Ông (bà)
…………………………………………………………………………………………
…………………
Sinh ngày …… tháng ….. năm
…………………………………………………………………………………..
Chức vụ:
…………………………………………………………………………………………
…………………
Đơn vị công tác:
…………………………………………………………………………………………
…………..
Kể từ ngày … tháng … năm …. sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
theo quy định.
…. (1) … thông báo để ông (bà) ….. được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) …
(Ký tên, đóng dấu)
THÔNG BÁO (2) Về việc nghỉ hưu đối với công chức - Trang 2
THÔNG BÁO (2) Về việc nghỉ hưu đối với công chức - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THÔNG BÁO (2) Về việc nghỉ hưu đối với công chức 9 10 943