Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo 46062012TBBLĐ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
-------Số: 4606/TB-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HÀNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ, TẾT NĂM
2013
Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuận lợi trong việc đi lại, nghỉ lễ tết cổ
truyền với gia đình, tiết kiệm chi phí hành chính và chi phí cá nhân, đảm bảo cho người lao động
được nghỉ liền ngày, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9570/VPCPKGVX ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng
tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội thực hiện lịch hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm
2013 như sau:
1. Dịp nghỉ Tết Dương lịch
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) nghỉ Thứ Hai,
ngày 31 tháng 12 năm 2012 và đi làm Thứ Bảy, ngày 05 tháng 01 năm 2013. Như vậy, dịp Tết
Dương lịch năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 29/12/2012
đến hết ngày 01/01/2013.
2. Dịp nghỉ Tết Âm lịch
Công chức, viên chức nghỉ Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2013 và đi làm Thứ Bảy, ngày 23
tháng 02 năm 2013. Như vậy, dịp Tết Âm lịch năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 09
ngày liên tục, từ ngày 09 tháng 02 năm 2013 đến hết ngày 17 tháng 02 năm 2013.
3. Dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5
Công chức, viên chức nghỉ Thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2013 và đi làm Thứ Bảy, ngày 04
tháng 5 năm 2013. Như vậy, dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01
tháng 5 năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 05 ngày liên tục, từ ngày 27 tháng 04 năm
2013 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2013.
Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần
thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Xin trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, tiện liên hệ công việc./.

BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các ...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 4606/TB-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HÀNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ, TẾT NĂM
2013
Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuận lợi trong việc đi lại, nghỉ lễ tết cổ
truyền với gia đình, tiết kiệm chi phí hành chính và chi phí cá nhân, đảm bảo cho người lao động
được nghỉ liền ngày, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9570/VPCP-
KGVX ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng
tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội thực hiện lịch hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm
2013 như sau:
1. Dịp nghỉ Tết Dương lịch
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) nghỉ Thứ Hai,
ngày 31 tháng 12 năm 2012 và đi làm Thứ Bảy, ngày 05 tháng 01 năm 2013. Như vậy, dịp Tết
Dương lịch năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 29/12/2012
đến hết ngày 01/01/2013.
2. Dịp nghỉ Tết Âm lịch
Công chức, viên chức nghỉ Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2013 và đi làm Thứ Bảy, ngày 23
tháng 02 năm 2013. Như vậy, dịp Tết Âm lịch năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 09
ngày liên tục, từ ngày 09 tháng 02 năm 2013 đến hết ngày 17 tháng 02 năm 2013.
3. Dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5
Công chức, viên chức nghỉ Thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2013 và đi làm Thứ Bảy, ngày 04
tháng 5 năm 2013. Như vậy, dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01
tháng 5 năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 05 ngày liên tục, từ ngày 27 tháng 04 năm
2013 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2013.
Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần
thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.
Thông báo 46062012TBBLĐ - Trang 2
Thông báo 46062012TBBLĐ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông báo 46062012TBBLĐ 9 10 620