Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Được đăng lên bởi Bình Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mẫu số: 06/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TH Ô NG BÁ O
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….
Tên người nộp thuế: ................................................................................................
Mã số thuế: ........................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh
chính: ..........................................................................................................................
.
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi
……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo
phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp
dụng tính thuế theo phương pháp ……………….
Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm.....
Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy
định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và
các pháp luật thuế có liên quan.
Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.
Ngày .......tháng …....năm …....
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:.......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….
Tên người nộp thuế: ................................................................................................
Mã số thuế: ........................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh
chính: ..........................................................................................................................
.
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia ng theo phương pháp
………………………………….; do điều kiện của sở kinh doanh chúng tôi
……………………………. qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo
phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng với quan thuế được áp
dụng tính thuế theo phương pháp ……………….
Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm.....
Chúng tôi xin cam kết thực hiện nh thuế, khai thuế nộp thuế theo đúng quy
định của Luật Quản thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản thuế
các pháp luật thuế có liên quan.
Nếu vi phm lut thuế và các chế đ quy đnh, chúng tôi xin chu x lý theo pháp lut./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:.......
Ngày .......tháng …....năm …....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Mẫu số: 06/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)
THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Người đăng: Bình Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 9 10 547