Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học máy tính

Được đăng lên bởi Bung Tran
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 910 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Biểu mẫu 2 - ĐHQGHN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp
chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học máy tính

Năm học 2011 - 2012

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà nội.
2. Mục tiêu đào tạo: Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở, nền tảng trong KHMT. Nội dung chương trình cho phép sinh viên có nhiều
lựa chọn chuyên sâu (ngành nghề) khác nhau tùy theo năng lực và sở thích, cụ thể với các đặc điểm : Đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ tri
thức, một số môn học thuộc về: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tương tác người máy; tin sinh học; lập trình trò chơi, học máy,...
Chú trọng đào tạo về các kỹ thuật và môi trường lập trình hiện đại. Kết hợp với một số môn học chuyên sâu về một số vấn đề như: phân tích thiết
kế hệ thống, quản trị phần mềm, an toàn và bảo mật dữ liệu, mạng không dây; hệ thống thương mại điện tử; xử lý song song,... Với mảng kiến
thức này sinh viên được trang bị mạnh về phát triển phần mềm cho một số công việc cụ thể hiện đòi hỏi nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao.
I. Về kiến thức : Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân ngành Khoa học máy tính (KHMT) với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ
liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo. Cụ thể:
I.1. Kiến thức chung và cơ bản: Trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ
Chí Minh, kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh, Khoa học tự nhiên; chú trọng vào Toán học
và Vật lý là nền tảng tiền đề cho ngành đào tạo.
I.2. Kiến thức cơ sở ngành:


Những kiến thức cơ bản, nền tảng về KHMT, bao gồm cơ sở toán trong KHMT, phương pháp và ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu và
giải thuật, lý thuyết thông tin, đồ họa máy tính, trí tuệ nhân tạo.



Những kiến thức tổng quan khác trong Công nghệ thông tin bao gồm cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính và hệ điều hành, mạng máy tính, và
phát triển phần mềm.

I.3 Kiến thức chuyên ngành:


Kiến thức chuyên sâu theo định hướng “Các hệ thống thông minh” bao gồm các chuyên đề về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy, tin sinh,
xử lý tiếng nói, robotics.



Kiến thức chuyên sâu theo định hướng “Đa phương tiện”, bao gồm các chuyên đề về xử lý ảnh, tương tác người máy tính, lập trình di
động, lập trình trò chơi, dữ liệu đa phương tiện, truyền thông đa phương tiện.

II. Về kỹ năng
II.1. Kỹ năng cứng: (kỹ nă...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Biểu mẫu 2 - ĐHQGHN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp
chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học máy tính
Năm học 2011 - 2012
1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà nội.
2. Mục tiêu đào tạo: Sinh viên được trang bị các kiến thức sở, nền tảng trong KHMT. Nội dung chương trình cho phép sinh viên nhiều
lựa chọn chuyên sâu (ngành nghề) khác nhau tùy theo năng lực và sở thích, cụ thể với các đặc điểm : Đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ tri
thức, một số môn học thuộc về: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tương tác người máy; tin sinh học; lập trình trò chơi, học máy,...
Chú trọng đào tạo về các kỹ thuật môi trường lập trình hiện đại. Kết hợp với một số môn học chuyên sâu về một số vấn đề như: phân tích thiết
kế hệ thống, quản trị phần mềm, an toàn bảo mật dữ liệu, mạng không dây; hệ thống thương mại điện tử; xử song song,... Với mảng kiến
thức này sinh viên được trang bị mạnh về phát triển phần mềm cho một số công việc cụ thể hiện đòi hỏi nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao.
I. Về kiến thức : Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân ngành Khoa học máy tính (KHMT) với nền tảng mạnh về các khoa học công nghệ
liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo. Cụ thể:
I.1. Kiến thức chung bản: Trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về luận của Chủ nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ
Chí Minh, kiến thức khoa học hội - nhân văn, giáo dục thể chất giáo dục quốc phòng - an ninh, Khoa học tự nhiên; chú trọng vào Toán học
và Vật lý là nền tảng tiền đề cho ngành đào tạo.
I.2. Kiến thức cơ sở ngành:
Những kiến thức bản, nền tảng về KHMT, bao gồm sở toán trong KHMT, phương pháp ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu
giải thuật, lý thuyết thông tin, đồ họa máy tính, trí tuệ nhân tạo.
Những kiến thức tổng quan khác trong Công nghệ thông tin bao gồm cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính và hệ điều hành, mạng máy tính,
phát triển phần mềm.
THÔNG BÁO Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG BÁO Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học máy tính - Người đăng: Bung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
THÔNG BÁO Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học máy tính 9 10 715