Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TUYỂN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN ĐƠN VỊ
------Số: ..../TB
V/v..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------------------........,ngày.....tháng......năm.......

THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TUYỂN
Kính gởi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Thực hiện quy định tại thông tư số: 20/2003/TT – BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ
Lao Động Thương Binh và Xã Hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP
ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động, đơn vị chúng tôi xin thông báo danh
sách lao động đã tuyển được từ tháng 1/……….. đến 1/………. như sau:
STT

Họ và tên

Chuyên
môn

Vị trí công việc

Tuyển thông qua
tổ chức giới thiệu
GTVL

1
2
3
4
5

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu văn phòng Công ty

Tổng Giám Đốc
(Ký tên, đóng dấu)

...
TÊN ĐƠN VỊ
-------
Số: ..../TB
V/v..........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------------------
........,ngày.....tháng......năm.......
THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TUYỂN
Kính gởi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Thực hiện quy định tại thông tư số: 20/2003/TT – BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ
Lao Động Thương Binh và Xã Hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP
ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động, đơn vị chúng tôi xin thông báo danh
sách lao động đã tuyển được từ tháng 1/……….. đến 1/………. như sau:
STT Họ và tên Chuyên
môn
Vị trí công việc
Tuyển thông qua
tổ chức giới thiệu
GTVL
1
2
3
4
5
Nơi nhận: Tổng Giám Đốc
- Như trên (Ký tên, đóng dấu)
- Lưu văn phòng Công ty
THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TUYỂN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TUYỂN 9 10 763