Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------Số: 32/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG
KỲ CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN
LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI
Ngày 18 tháng 12 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân,
Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu
xã hội đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên
Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây
dựng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn
Viễn thông Quân đội; đại diện các Bộ là thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi
nghe đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã
có các ý kiến kết luận như sau:
1. Đến nay về cơ bản, các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã hoàn thành việc phê duyệt và triển
khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của đơn vị mình; tích cực triển khai Chỉ thị số
18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện
Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu
cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011 - 2015; một số địa phương đã thành lập Hội đồng phát
triển nhân lực cấp tỉnh đế giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện quy
hoạch phát triển nhân lực và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.
2. Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào
tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội, thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng, làm cho nhân
lực trở thành lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, nhất là từ các
nước có nền khoa học công nghệ và giáo dục hiện đại theo tinh thần Kết luận số 51-KL/TW ngày
29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trong
năm 2013 cần tập trung làm t...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 32/TB-VPCP Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG
KỲ CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN
LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI
Ngày 18 tháng 12 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân,
Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu
xã hội đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên
Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây
dựng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn
Viễn thông Quân đội; đại diện các Bộ là thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi
nghe đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã
có các ý kiến kết luận như sau:
1. Đến nay về cơ bản, các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã hoàn thành việc phê duyệt và triển
khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của đơn vị mình; tích cực triển khai Chỉ thị số
18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện
Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu
cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011 - 2015; một số địa phương đã thành lập Hội đồng phát
triển nhân lực cấp tỉnh đế giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện quy
hoạch phát triển nhân lực và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.
2. Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào
tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội, thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng, làm cho nhân
lực trở thành lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, nhất là từ các
nước có nền khoa học công nghệ và giáo dục hiện đại theo tinh thần Kết luận số 51-KL/TW ngày
29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trong
năm 2013 cần tập trung làm tốt một số việc trọng tâm sau đây:
a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI - Trang 2
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI 9 10 818