Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO KẾT LUẬN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(1)

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………...

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/TB

-------------…… .., ngày …. tháng …. năm ……

THÔNG BÁO KẾT LUẬN
Về ……………………(2)……………………….
Kính gửi:
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………… (3) …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...
.

Nơi nhận:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

- Như trên
- ….
-…
- Lưu

---------1. Tên cơ quan hoặc tên hội nghị.
2. Tóm tắt nội dung.

(Ký tên đóng dấu)

...
(1)
TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……/TB --------------
…….., ngày …. tháng …. năm ……
THÔNG BÁO KẾT LUẬN
Về ……………………
(2)
……………………….
Kính gửi:
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………
(3)
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...
.
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
- Như trên
- ….
- …
- Lưu (Ký tên đóng dấu)
----------
1. Tên cơ quan hoặc tên hội nghị.
2. Tóm tắt nội dung.
THÔNG BÁO KẾT LUẬN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO KẾT LUẬN 9 10 963