Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

Được đăng lên bởi Sa Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3.11. Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo
Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN
Ngày……… tháng……… năm………

Kính gửi:…………………………………………………………………...
Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................
Mã số thuế:………………………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..
Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….
Hồi
giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy
hóa đơn như sau:
STT
1

Tên loại hóa
đơn
2

Người lập biểu
( Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số
3

Ký hiệu hóa
đơn
4

Từ số

Đến số

Số lượng

5

6

7

Ngày……… tháng………năm………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
3.11. Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo
Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN
Ngày……… tháng……… năm………
Kính gửi:…………………………………………………………………...
Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................
Mã số thuế:………………………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..
Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….
Hồi giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy
hóa đơn như sau:
STT
Tên loại hóa
đơn
Mẫu số
Ký hiệu hóa
đơn
Từ số Đến số Số lượng
1 2 3 4 5 6 7
Ngày……… tháng………năm………
Người lập biểu NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN - Người đăng: Sa Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN 9 10 171