Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2849 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM
CÂY LÂM NGHIỆP
Kính gửi: Chi cục Phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng
lâm nghiệp chính, chúng tôi xin thông báo kết quả sản xuất cây con của vụ/
năm.............và đề nghị quý cơ quan thẩm định để cấp giấy chứng nhận nguồn gốc
giống cho lô cây con sau đây:
Tên đơn vị SXKDGLN
Địa chỉ của đơn vị SXKDGLN
Loại cây con được sản xuất





Cây ươm từ hạt
Cây giâm hom
Cây nuôi cấy mô

Mã số nguồn giống gốc được
công nhận dùng để nhân giống
Số lượng (kèm bản sao chứng
nhận nguồn gốc lô giống và bản
sao hoá đơn tài chính, phiếu xuất
kho nếu mua vật liệu giống từ
đơn vị khác)
Ngày ... tháng ... năm 200...






Khối lượng (kg) hạt được đưa vào gieo
ươm
Số lượng hom/bình cấy
Số lượng cây con đạt tiêu chuẩn xuất
vườn

Trưởng đơn vị SXKDGLN
(ký tên, đóng dấu)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM
CÂY LÂM NGHIỆP
Kính gửi: Chi cục Phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng
lâm nghiệp chính, chúng tôi xin thông báo kết quả sản xuất cây con của vụ/
năm............. đề nghị quý quan thẩm định để cấp giấy chứng nhận nguồn gốc
giống cho lô cây con sau đây:
Tên đơn vị SXKDGLN
Địa chỉ của đơn vị SXKDGLN
Loại cây con được sản xuất
Cây ươm từ hạt
Cây giâm hom
Cây nuôi cấy mô
số nguồn giống gốc được
công nhận dùng để nhân giống
Số lượng (kèm bản sao chứng
nhận nguồn gốc giống bản
sao h đơn tài chính, phiếu xuất
kho nếu mua vật liệu giống từ
đơn vị khác)
Khối lượng (kg) hạt được đưa vào gieo
ươm
Số lượng hom/bình cấy
Số lượng cây con đạt tiêu chuẩn xuất
vườn
Ngày ... tháng ... năm 200... Trưởng đơn vị SXKDGLN
(ký tên, đóng dấu)
Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp 9 10 764