Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục III-2
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .....
T H Ô N G B Á O L Ậ P V Ă N P H Ò N G Đ Ạ I D I ỆN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
.................................................................................... Nam/Nữ....................................................
Sinh ngày:........../........../.............Dân tộc:...................................Quốc tịch:.................................
Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................
Ngày cấp: ......../........../..........Cơ quan cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................
Ngày cấp:......../........../...........Cơ quan cấp:..................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................
................................................................
Ph lc III-2
TÊN DOANH NGHIỆP
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO LP VĂN PHÒNG ĐI DI ỆN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
.................................................................................... Nam/Nữ....................................................
Sinh ngày:........../........../.............Dân tộc:...................................Quốc tịch:.................................
Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................
Ngày cấp: ......../........../..........Cơ quan cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................
Ngày cấp:......../........../...........Cơ quan cấp:..................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:
1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................
Địa chỉ chi nhánh: ........................................................................................................................
Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................................
Email: ................................................ Website: ...........................................................................
2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:............................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ............................................................ Nam/Nữ
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................
THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Trang 2
THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 9 10 272